Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Przerośl
Strona główna »»PRZETARGI


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 190)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


Tutaj wpisz treść informacji. ...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-10-09 Data publikacji: 2012-10-09
Data modyfikacji: 2012-10-09


Przerośl: Dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2012/2013. Numer ogłoszenia: 364814 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przerośl , Rynek 2, 16-427 Przerośl, woj. podlaskie, tel. 087 5691019, faks 087 5691019. Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeros.eu Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-09-26 Data publikacji: 2012-09-26
Data modyfikacji: 2012-09-26


Przerośl, 2012.08.31 IN.271.6.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na ” Przebudowę drogi gminnej Blenda-Zarzecze w km 2+690-3+999, długość odcinka 1,309 km”-postępowanie nr 302624-2012, została wybrana oferta złożona przez Firmę :Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, cena ofertowa brutto: 397 303,47 zł. Oferta spełnia wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz uznana została jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (cena=100%) określona w SIWZ -uzyskała najwyższą ilość punktów. Liczba złożonych ofert- 3. Ocena i porównanie złożonych ofert: Lp. Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto zł...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-08-31 Data publikacji: 2012-08-31
Data modyfikacji: 2012-08-31


Przerośl: Przebudowa drogi gminnej Blenda- Zarzecze w km 2+690-3+999, długość odcinka 1,309 km. Numer ogłoszenia: 302624 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przerośl , Rynek 2, 16-427 Przerośl, woj. podlaskie, tel. 087 5691019, faks 087 5691019. Adres strony internetowej zamawiającego: www.przerosl.eu Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Blenda- Zarzecze w km 2+690-3+999, długość odcinka 1,309 km.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-08-17 Data publikacji: 2012-08-17
Data modyfikacji: 2012-08-17


Przerośl, 2012.08.14 IN.271.5.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na ” Zakup z dostawą używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż 4 lata, przebieg nie większy niż 4000 mtg, o przeznaczeniu m.in. do kopania, plantowania, ładowania i skarpowania ”-postępowanie nr 283914-2012, została wybrana oferta złożona przez Firmę : Bergera Monnoyeur Sp. z o.o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki, cena ofertowa brutto: 180 000,00 zł. Oferta spełnia wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz uznana została jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (cena=100%) określona w SIWZ -uzyskała najwyższą ilość punktów. Liczba złożonych ofert- 1. W...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-08-14 Data publikacji: 2012-08-14
Data modyfikacji: 2012-08-14


Przerośl,2012.08.08 IN.271.5.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ODPOWIEDŹ na zapytanie z dnia 07.08.2012 r. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż 4 lata, przebieg nie większy niż 4000 mtg, o przeznaczeniu m.in. do kopania, plantowania, ładowania i skarpowania”, ogłoszenie o zamówieniu Nr 283914-2012, wpłynęło zapytanie: treść zapytania: Zapytanie o zmianę parametrów zawartych w ogłoszeniu 1. Czy zamawiający dopuszcza odstępstwa od parametru: Sekcja II: Przedmiot zamówienia, II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Pkt.:5: przód koła 18 cali, tył koła 28 cali - proponowane parametry: przód koła 18 cali, tył 26 cali. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie. Należy przyjąć parametry określone w SIWZ. Wobec udzielonej odpowiedzi na...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-08-08 Data publikacji: 2012-08-08
Data modyfikacji: 2012-08-08


Przerośl: Zakup z dostawą używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż 4 lata, przebieg nie większy niż 4000 mtg, o przeznaczeniu m.in. do kopania, plantowania, ładowania i skarpowania. Numer ogłoszenia: 283914 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przerośl , Rynek 2, 16-427 Przerośl, woj. podlaskie, tel. 087 5691019, faks 087 5691019. Adres strony internetowej zamawiającego: www.przerosl.eu Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż 4 lata, przebieg nie większy...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-08-03 Data publikacji: 2012-08-03
Data modyfikacji: 2012-08-03


Informacja w załączeniu. ...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-07-30 Data publikacji: 2012-07-30
Data modyfikacji: 2012-07-30


Przerośl, 2012.07.17 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji Międzynarodowego Spotkania Ludowego wybrano ofertę złożoną przez Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "ZIUNA". Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, że w prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę. Z uwagi na brak konkurencji ze strony innych oferentów oraz spełnienie wymaganych warunków, w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego, powyższą ofertę wybrano do realizacji zamówienia. ...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-07-27 Data publikacji: 2012-07-27
Data modyfikacji: 2012-07-27


IN.7021.4.2012 Przerośl,2012.07.23 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/08 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 maja 2008 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych na dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli. I. Zamawiający:Urząd Gminy Przerośl Adres do korespondencji:  ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl tel. 87 5691019, faks 87 562 72 32 II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli o powierzchni 603 m2, polegające na czyszczeniu z rdzy połaci dachu drobne naprawy poszycia, wymiana uszkodzonych obróbek przy kominach, odtłuszczenie powierzchni dachu, dwukrotne malowanie natryskowe farbą. 2.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o informacje podane w kosztorysie, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami...

 czytaj dalej
Publikator: Małgorzata Buraczewska Data utworzenia: 2012-07-23 Data publikacji: 2012-07-23
Data modyfikacji: 2012-07-23


 
logoUrząd Gminy Przerośl
e-mail: ug_przerosl@op.pl    tel: (087)569-10-19