Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Przerośl
Strona główna »»AKTUALNOŚCI


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 78)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


Zaproszenie do konsultacji

Autor: Tomasz Kardel
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl w 2013 roku...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-10-25 Data publikacji: 2012-10-25
Data modyfikacji: 2012-10-25


Ogłoszenie o konsultacjach

Autor: Tomasz Kardel
W sprawie „Rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-10-25 Data publikacji: 2012-10-25
Data modyfikacji: 2012-10-25


Informacja

Autor: Tomasz Kardel
INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZEROŚL Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej jej dotychczasowemu dzierżawcy. Nieruchomość położona w obrębie Przerośl oznaczona numerem geodezyjnym 436/13 ( Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów z Selektywną Segregacją) Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przerośli, ul. Rynek 2 ( pokój nr 14) lub telefonicznie 87 5627241. Przerośl,2012.10.17 ...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-10-18 Data publikacji: 2012-10-18
Data modyfikacji: 2012-10-18


Obwieszczenie Morgi

Autor: Franciszek Bagiński
Przerośl, dnia 6 września 2012r. BO.6220.6.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 6 września 2012 r. zostało wydane postanowienie BO.6220.6.2012 Wójta Gminy Przerośl o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu turbin wiatrowych na gruntach wsi Morgi, składającego się z 14 turbin, posadowionych na następujących działkach ewidencyjnych 69, 135/1, 155, 43, 62, 105, 180, 33/1, 177/4, 184, 190, 130, 159/1, 179 we wsi Morgi, gm. Przerośl do czasu...

 czytaj dalej
Publikator: Franciszek Bagiński Data utworzenia: 2012-09-06 Data publikacji: 2012-09-06
Data modyfikacji: 2012-09-06


Obwieszczenie Stara Pawłówka

Autor: Franciszek Bagiński
Przerośl, dnia 6 września 2012r. BO.6220.7.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 6 września 2012 r. zostało wydane postanowienie BO.6220.7.2012 Wójta Gminy Przerośl o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu turbin wiatrowych na gruntach wsi Stara Pawłówka, składającego się z 8 turbin, posadowionych na następujących działkach ewidencyjnych 32, 38, 63, 40, 71/1, 51, 45, 76 we wsi Stara Pawłówka, gm. Przerośl do czasu...

 czytaj dalej
Publikator: Franciszek Bagiński Data utworzenia: 2012-09-06 Data publikacji: 2012-09-06
Data modyfikacji: 2012-09-06


Obwieszczenie Kruszki

Autor: Franciszek Bagiński
Przerośl, dnia 6 września 2012r. BO.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 6 września 2012 r. zostało wydane postanowienie BO.6220.5.2012 Wójta Gminy Przerośl o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu turbin wiatrowych „Kruszki”, składającego się z 10 turbin wiatrowych posadowionych na następujących działkach ewidencyjnych 65/2, 63, 78/1, 196, 196, 201/1, 211, 215/2, 225/1, 226 we wsi Kruszki, gmina Przerośl do czasu...

 czytaj dalej
Publikator: Franciszek Bagiński Data utworzenia: 2012-09-06 Data publikacji: 2012-09-06
Data modyfikacji: 2012-09-06


OBWIESZCZENIE

Autor: Franciszek Bagiński
Przerośl, dnia 3.09.2012r. BO.6721.4.2012 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszki” w Gminie Przerośl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przerośl uchwały Nr XIV/100/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania „Kruszki” w Gminie Przerośl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Planem objęto część obrębów geodezyjnych: Kruszki, Pawłówka Nowa i Pawłówka Stara (w granicach przedstawionych na załączniku graficznym). Głównym celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wskazanie lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami oddziaływania....

 czytaj dalej
Publikator: Franciszek Bagiński Data utworzenia: 2012-09-03 Data publikacji: 2012-09-03
Data modyfikacji: 2012-09-03


Zawiadomienie

Autor: Tomasz Kardel
Budowa biogazowni rolniczej na działce 44 w miejscowości Kruszki...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-03-30 Data publikacji: 2012-03-30
Data modyfikacji: 2012-03-30


Zawiadomienie - Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
Przebudowa drogi gminnej Przerośl-Romanówka długość odcinka 0,927km...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-03-30 Data publikacji: 2012-03-30
Data modyfikacji: 2012-03-30


Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2012-03-20 Data publikacji: 2012-03-20
Data modyfikacji: 2012-03-20


 
logoUrząd Gminy Przerośl
e-mail: ug_przerosl@op.pl    tel: (087)569-10-19