Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Przerośl
Strona główna »»MAJĄTEK GMINY


Budżet

Autor: Tomasz Kardel
Uchwalanie budżetu Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta. Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez wójta objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada. Wykonywanie budżetu Wykonywanie budżetu należy do wójta i wymaga...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2006-05-31 Data publikacji: 2006-05-31
Data modyfikacji: 2006-05-31


Mienie Gminy

Autor: Tomasz Kardel
Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw. Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności: na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową w wyniku własnej działalności gospodarczej przez inne czynności prawne w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2006-05-31 Data publikacji: 2006-05-31
Data modyfikacji: 2006-05-31


 
logoUrząd Gminy Przerośl
e-mail: ug_przerosl@op.pl    tel: (087)569-10-19