Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji dot. Budowa elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1,00 MW, o powierzchni zabudowy do 0,50 ha na części działki ewidencyjnej nr 105/2 i 106/2 wraz z planowaną linią ś

Przerośl, dnia 28 lutego 2019 r.

Bo.6220.1.2019

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8b, 16 – 400 Suwałki z dnia 28.12.2018 r. [data wpływu: 07.01.2019 r.]

orzekam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1,00 MW, o powierzchni zabudowy do 0,50 ha na części działki ewidencyjnej nr 105/2 i 106/2 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działce ewidencyjnej nr 100/1, 124/3 i 124/4 znajdujące się w miejscowości Łanowicze Małe, Gmina Przerośl”

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 7 stycznia 2019 roku Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Przerośl z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. We wniosku oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące przedsięwzięcie.

            Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przerośl. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójt wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska analizując w tym zakresie przepisy wyraził opinię znak: WSTI.4220.6.2019.JW z dnia 14 stycznia 2019 r. [data wpływu: 2019-01-15], że planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie ani zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wyraził opinię znak: NZ.4461.11.2019 z dnia 15.01.2019 r. [data wpływu: 2019-01-17], iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: BI.RZŚ.436.69.2019.AN z dnia 31 stycznia 2019 r. [data wpływu: 2019-02-04] poinformował, że nie zajmie stanowiska w przedmiotowej sprawie gdyż inwestycja nie kwalifikuje się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W toku postępowania przeprowadzono analizę w wyniku której ustalono, że przedmiotowa inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1,00 MW, o powierzchni zabudowy do 0,50 ha na części działek ewidencyjnych nr 105/2 i 106/2 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działce ewidencyjnej nr 100/1, 124/3 i 124/4 znajdujące się w miejscowości Łanowicze Małe, Gmina Przerośl.

Zgodnie z § 3 ust. 1  pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), tj.: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.

            W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości.

            Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnemu.

 

Otrzymują:                                                                                                         

  1. Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8B, 16-400 Suwałki
  2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
  3. Tablica ogłoszeń UG Przerośl, BIP Urzędu Gminy Przerośl


data wytworzenia2019-03-07
data udostępnienia2019-03-07
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin63
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@