Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR 13/2017 z obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22.06.2017r

                                    PROTOKÓŁ  NR   13/2017      

        z obrad wspólnego posiedzenia komisji  rewizyjnej, komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej oraz komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa odbytego w dniu   22.06.2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonych list obecności.

 

Ponadto  w posiedzeniu  uczestniczyli:

-      Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Radzewicz

-      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Zienda

-      Wójt Gminy -  Sławomir Renkiewicz

-      Sekretarz Gminy – Franciszek Bagiński

 

Obrady  komisji  łączonych  otworzył  Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Wiesław Radzewicz

Powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Stan członków komisji rewizyjnej – 3

Obecnych na posiedzeniu - 3 

Stan członków komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej -  5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Stan członków komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa  - 5

Obecnych na posiedzeniu  -  4

Lista obecności stanowi  załącznik Nr 1  do oryginału  protokołu.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00,  a zakończono o godz. 11.30

Protokołowała: Bogumiła Jankowska

O terminie posiedzenia komisji członkowie komisji zostali poinformowani pisemnie.

Dokumentacja będąca przedmiotem posiedzenia została wysłana Radnym wraz z zaproszeniami na posiedzenie  oraz  przed  rozpoczęciem posiedzenia.

Przekazał głos dla Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Pana Adama Stefana Kościucha w celu poprowadzenia obrad.

  

                 

                                  PORZĄDEK  DZIENNY  POSIEDZENIA

 

  1. Otwarcie obrad posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku dziennego posiedzenia komisji.
  3. Wyjazd na spotkanie z mieszkańcami wsi Rakówek.
  4. Omówienie projektów uchwał.
  5. Omówienie podań, działek do sprzedaży.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie obrad posiedzenia komisji.                                                                                                                            

                       

                                                 PRZEBIEG  OBRAD:

 

Adn. pkt 1 i 2  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich zgromadzonych stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i opinii, dodał : tematem dzisiejszego spotkania jest sprawa działek do sprzedaży, omówienie projektów  uchwał  przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy oraz sprawy bieżące.  Następnie przekazał głos dla Sekretarza.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  zaproponował aby przebieg obrad wyglądał następująco:   w związku z tym, że Radna z Rakówka na prośbę mieszkańców zorganizowała spotkanie z mieszkańcami, którzy chcą spotkać się z Radnymi w sprawie omówienia sprzedaży działki w tej wsi, to w pierwszej kolejności będzie wyjazd do Rakówka.  Po powrocie omówimy projekty uchwał  przygotowanych na Sesję, w  drugiej kolejności zajmiemy się sprawą sprzedaży działek oraz spraw bieżących. Czy taki porządek Szanownej Radzie odpowiada?     Wszyscy jednogłośnie zgodzili się na taki porządek posiedzenia.

Następnie Rada udała się na spotkanie z mieszkańcami Rakówka   

 

Adn. pkt 3  

Podczas spotkania z mieszkańcami w celu wysłuchania ich zdania i opinii oraz wypracowania stanowiska odnośnie sprzedaży działki w Rakówku większość mieszkańców była za tym, żeby tej działki nie sprzedawać tylko wydzierżawić a jak już sprzedać to dla rolnika i to najlepiej z Rakówka a nie komuś obcemu.

Radna Pani Kardel Danuta poruszyła także  temat świetlicy w Rakówku :  chodzi o to, że w świetlicy nie mamy żadnego ogrzewania a odbywają się spotkania, imprezy, stypy itp.  i jest zimno.  Także, jeśli doszłoby do sprzedaży tej działki to my jako mieszkańcy chcielibyśmy, żeby te pieniądze były włożone tu w świetlicę i zrobić przykładowo  ogrzewanie na kominek i każdy by swoim opałem ogrzewał.           

Po wysłuchaniu wszystkich  za i przeciw Rada wróciła na salę obrad. Ustalono, że temat działek do sprzedaży będzie rozpatrywany  po omówieniu projektów uchwał.      

 

Adn. pkt 4

Przystąpiono  do omawiania projektów uchwał w sprawie:

-uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego    

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił : otrzymaliśmy taki projekt, czyli zmiana uchwał w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego obszaru chronionego. Dzwoniliśmy i uzgodniliśmy z Urzędem Marszałkowskim, że przyjadą przedstawiciele na Sesję  Rady Gminy i wyjaśnią  o jakie zmiany chodzi w tej uchwale.  Decyzja będzie należała do Szanownej Rady czy zaopiniować pozytywnie czy negatywnie. 

 

-przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił : co roku jest taka uchwała podejmowana,  w tym roku  OPTIMA  Olecko wystąpiła o przedłużenie taryfy obowiązującej obecnie w tych samych cenach, bez zmian.  Czy są pytania?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 

-ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił :  rozmawialiśmy już o tym , ustaliliśmy żeby zmniejszyć stawkę za uczestnictwo w szkoleniach strażackich a zwiększyć za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Czy są pytania?        

Pytań i uwag  nie zgłoszono. 

 

Sprawy działek -  nieruchomości niezabudowanych  odłożono na koniec posiedzenia.

 

Następny projekt uchwały w sprawie :

-określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Kierownik GOPS Rafał Lejmel  wyjaśnił :  jeżeli są osoby przebywające w ośrodkach dla bezdomnych lub w ośrodku dla samotnych matek , korzystają z tego schronienia, które my finansujemy jako pomoc społeczna, a mają  dochód to trzeba określić zasady zwrotu  tego świadczenia – to jakby jedna zmiana w uchwale,  a druga to kwestia  dożywiania bo pomoc społeczna  to mówimy o 100% czyli  100% to jest kryterium  dochodowe 514zł. jeżeli dotyczy osoby w rodzinie a  634zł. jeżeli dotyczy osoby samotnej.    Jeżeli chodzi o dożywianie  to jest 150% kryterium dochodowego, które zostało wprowadzone rządowym programem „pomoc państwa w zakresie dożywiania”  czyli jest jak gdyby  podwyższone kryterium i trzeba określić kwestie tych osób, które przewyższają kryterium  a korzystają z dożywiania czyli przewyższają te 100% ale mają mniej niż te 150% to tutaj tego zwrotu za  te świadczenia się nie żąda  ze względu na ten rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania -  to tyle co dotyczy  zmian w tej uchwale.

Sekretarz dodał: poprzednia uchwała była podobna  a ta jest trochę zmodyfikowana.

Czy są pytania ?

Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 

Następny projekt uchwały w sprawie :

-szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.

Sekretarz  Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił : już o  tym mówiliśmy, to jest powtórzenie  tej samej uchwały bez punktu 2,4 i 6 , Wojewoda  nakazał  to wykreślić ponieważ te punkty reguluje ustawa i Wójt nie ma kompetencji do wkraczania.  Musieliśmy to zmienić, bo gdybyśmy tego nie zrobili to utraciłaby moc.

 

-przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z odpowiedzią na skargę

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił :  nauczyciele ze szkoły z Pawłówki złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  za pośrednictwem Urzędu Gminy na uchwałę Rady Gminy w sprawie przekazania do prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy  Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Edukator”.   To jest skarga i  Rada Gminy może tylko przekazać i nic więcej,  czyli jest to ustawowe przekazanie dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sekretarz przypomniał:  rozpatrywaliśmy na poprzednich sesjach wielokrotnie tą sprawę przekazania, złożyliśmy skargę do Sądu Administracyjnego na negatywną opinie Kuratora Oświaty, podjęliśmy uchwałę o możliwości złożenia skargi drugiej na rozstrzygnięcie Wojewody nieważności uchwały naszej o przekazaniu szkoły. W związku z tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny dość długo to rozpatrywał i podjął wyrok, że utrzymuje w mocy opinię negatywną Kuratora Oświaty o przekazaniu szkoły to nasze wszystkie uchwały i następne straciły moc ponieważ jest prawomocny wyrok sądu, gdzie zabrania nam przekazywania szkoły.  Czyli na dzień dzisiejszy Szkoła Podstawowa w Pawłówce to temat zamknięty.  

 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odniósł  się do spotkania na Związku Gmin Wiejskich, gdzie było mówione na temat oświaty i zmian nadchodzących oraz zapowiedzi finansowania małych szkół oraz zmian w Karcie Nauczyciela.

 

Sekretarz przedstawił  informacyjnie sprawy :

-Pani Waraksa, która wynajmowała od nas pomieszczenie na sklep na ul. Rynek  rezygnuje już z wynajmu i obecnie na to miejsce są złożone dwa podania o wynajęcie tego,

-wpłynęło pozwolenie na budowę drogi do Zusenka,    

-wpłynęło podanie Rafała i Justyny Szlaszyńskich , którzy kupili dom na ul. Kościelnej po Panu Andruczyku, zwracają się z prośbą o możliwość kupna działki nr 83 stanowiącej własność Gminy Przerośl na której jest ulokowana część ich budynków  -  / Sekretarz odczytał podanie, które stanowi  Załącznik  Nr  2   do oryginału protokołu /. O sprzedaży tej działki była już mowa na wcześniejszych komisjach gdy była jeszcze własnością Pana Andruczyka. Działka ta to jest droga gminna /obecnie nie używana/ prowadząca do  sąsiednich działek.

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat  sprzedaży, gdzie większość była za tym żeby nie sprzedawać tej działki,  po której   Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  zwrócił się do Rady z prośbą, żeby  zadecydowała dzisiaj co z tym zrobić, żeby nie przeciągać i podjąć jakąś  decyzję.

Sekretarz zwracając się do radnych :  kto jest za negatywnym rozpatrzeniem tego podania czyli za  tym , żeby nie sprzedawać tej działki?

 

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za negatywnym rozpatrzeniem podania głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.   

 

Kolejne sprawy :

-w związku z tym, że chcemy remontować ul. Wielką i Holendry a działki graniczące są częściowo własnością skarbu państwa i nie do końca jest uregulowana dokumentacja w sprawie własności   to  musimy przejąć część działek właśnie od skarbu państwa i Pan Wójt zwrócił się do Wojewody o przekazanie.  

-odnośnie działki w Iwaniszkach – Pan Wójt zlecił wykonanie – spotkanie mieszkańców na tej działce w obecności geodety, który wyjaśni i wskaże wszystkim granice  działki.

-w sprawie podjęcia uchwały  - Morgi – Olszewski -  podjęliście uchwałę w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - dotyczy to obrębu Morgi . Uchwała  została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym,  następnie Wojewoda dopatrzył się nieprawidłowości i polecił uzupełnić, jest rozstrzygnięcie nadzorcze, że  się uchyla uchwałę. Ponieważ muszą być wysłane uzgodnienia do wszystkich instytucji to potrwa  na pewno jeszcze jakiś czas.

-sprawa drzew na cmentarzu w Pawłówce – mamy  pozwolenie na wycięcie 15 drzew na cmentarzu w Pawłówce. Trzeba uzgodnić jak to zrobimy,  jest wykonawca, który się tego podejmie. Jest to duży koszt i duże obciążenie dla gminy, ale myślę, że z pomocą mieszkańców, proboszcza  da się to zrobić.  

Nastąpiła dyskusja na ten temat, po której Radny Pan Adam Stefan Kościuch dodał, że trzeba to też przedstawić dla sołtysów jak oni to widzą.  Mieszkańcy są jak najbardziej za tym, że dołożą się do tego żeby tylko zrobić na cmentarzu porządek i powycinać te drzewa które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i pomników.     

 

Adn. pkt 5

W następnej kolejności przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie:

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński przypomniał, że działki te już były omawiane wcześniej, Radni jeździli też na miejsce oglądać położenie działek także  temat jest znany wszystkim. Następnie przystąpił do przedstawienia kolejno podań wyjaśniając radnym którzy opiniowali pozytywnie lub negatywnie omawiane działki:

-nieruchomości niezabudowane w miejscowości Hańcza -  wpłynęły podania na kupno tych działek  / podania stanowią załącznik nr 3 do oryginału protokołu/.    Komisja zaopiniowała pozytywnie – wyraziła zgodę na sprzedaż działek.

-nieruchomości niezabudowane w miejscowości Zusenko -   wpłynęły podania na kupno tych działek  / podania stanowią załącznik nr 4 do oryginału protokołu/.    Komisja zaopiniowała pozytywnie – wyraziła zgodę na sprzedaż działek.

-nieruchomość niezabudowana w miejscowości Romanówka -  Komisja zaopiniowała pozytywnie – wyraziła zgodę na sprzedaż działki.

-nieruchomości niezabudowane obręb Przerośl  -       Komisja zaopiniowała pozytywnie – wyraziła zgodę na sprzedaż działek.

Sekretarz dodał : jeżeli chodzi o podanie na kupno działek pana Pietkiewicza  to odkładamy to na następną sesję ponieważ jest zlecony podział który jeszcze nie został dokonany.

-nieruchomości niezabudowane w miejscowości Hańcza -  mieliśmy się zastanowić w sprawie  tych większych dwóch działek w Hańczy, te które graniczą ze sobą, co z tym robimy, sprzedajemy czy wydzierżawiamy?  

Nastąpiła burzliwa dyskusja, gdzie część radnych była za tym żeby nie sprzedawać tylko wydzierżawić. Głos zabrał Radny Pan Adam Stefan Kościuch który przypomniał że była przyjęta taka zasada że wydzierżawiamy działki te, które są ważne z punktu widzenia interesu gminy  albo przyszłościowo a te które są mniej istotne to sprzedajemy.

Sekretarz : proszę podnieść rękę kto jest za tym, żeby te działki w Hańczy sprzedać.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za sprzedażą działek głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.     

Kolejne nieruchomości:

-nieruchomość niezabudowana w miejscowości Łanowicze Duże  - wpłynęły podania na kupno tych działek  / podania stanowią załącznik nr 5   do oryginału protokołu/.  Szanowna Rada miała się zastanowić i dzisiaj podjąć decyzję.  

Sekretarz : proszę podnieść rękę kto jest za tym, żeby te działki w Łanowiczach Dużych sprzedać.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za sprzedażą działek głosowało 9 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 3, wstrzymujących się – 0.     

 

 

Następnie powrócono do tematu działki w Rakówku.  Wpłynęły podania na kupno tej działki  / podania stanowią załącznik nr 6 do oryginału protokołu/.       Nastąpiła dyskusja nad tym czy wydzierżawić czy sprzedać,  po której przystąpiono do głosowania.

Sekretarz :  kto jest za sprzedażą działki w Rakówku?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za sprzedażą działek głosowało 9 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.     

 

Adn. pkt 6

Wolne wnioski i informacje,  głos zabrali :

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz:  zwrócił się z prośbą do Szanownej Rady:  jeśli chodzi o zmiany w budżecie to chciałbym dokonać jeszcze jednej mianowicie z nadwyżki budżetowej z tamtego roku przenieść 71 tys. zł. na remont sali gimnastycznej w szkole ponieważ remont ten jest bardzo konieczny. Mamy zaplanowane pewne pieniądze ze środków unijnych ale to się przedłuża  a  po drugie na spotkaniu gmin wiejskich była mowa, że tych środków będzie coraz mniej i coraz trudniej będzie je wziąć.  Dlatego jest taka prośba o przeniesienie tej kwoty na remont sali, trzeba ogłaszać przetargi i szybko to robić.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński :  kto jest za tym, żeby do projektu budżetu wnieść tą kwotę 71 tys. zł.?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Radna Pani Anna Puza :  co jest zamiarem remontu tej sali?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiadając: głównie podłoga – cyklinowanie, malowanie ścian plus  wymiana okien tych które się zacinają i których nie można  otworzyć  ani zamknąć ręcznie na elektryczne, na piloty. 

Radna Pani Ewa Bednarek  :  w miejscu gdzie się skręca z ulicy Dwornej na bloki na zakręcie są powybijane głębokie dziury w jezdni – coś trzeba z tym zrobić.

Druga sprawa: śmietniki na rynku należałoby sprzątać w sobotę i niedzielę bo są zapełnione i nieładnie to wygląda.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiadając:  czekamy, mam ustalone z Dyrektorem Zarządu Dróg, że jak będą tutaj na terenie łatać dziury to również i to załatają.

Wójt odniósł się jeszcze do malowania pasów na jezdni -  kontaktował się z firmą która ba nam te pasy pomalowała, zrobiła taki wstępny  cennik pomalowania wszystkich pasów i linii w Przerośli i wyniosłoby to ponad 6 tys. zł.  Firma  robi  to swoim specjalnym pojazdem i szybko  zostałoby to zrobione, bo robiąc to swoimi siłami  i ręcznie  to bardzo dużo czasu by to nam zajęło i pracowników nie mamy bo rozwożą dzieci i wykonują inne prace.  Jak Szanowna Rada to widzi, czy możemy tak zrobić?

Radni pozytywnie odnieśli się do propozycji Wójta.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński -     poinformował, że ze względu na nowe przepisy i zgodnie z tymi przepisami w sali konferencyjnej będą wymieniane drzwi na nowe, muszą być szerokie dostosowane  dla wózków inwalidzkich.

Radny Pan Marcin Brzozowski  zwrócił się z pytaniem ; czy jest możliwość zrobienia na terenie jeziora np. Kościelnego bez ograniczenia dla silników motorowych? Byłoby to korzystne  dla jeziora ze względu na to, że jezioro jest zastojałe nie ma tam powietrza i dobrze byłoby żeby tę wodę od czasu do czasu ktoś przemieszał.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  - decydentem w tej sprawie jest powiat suwalski, my możemy ewentualnie napisać pismo do powiatu.  Rozmawiałem z Szefem  Związku w Olecku o tym tzw. mieszaniu wody  na co odpowiedział, że to w niczym nie pomoże ponieważ to jest taki typ jeziora.

Wójt  poruszył również temat hydroforni w Śmieciuchówce i temat kolektorów -  w dalszym ciągu czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Adn. pkt 7

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch  po wyczerpaniu się porządku dziennego wspólnego posiedzenia  komisji  podziękował za przybycie i  ogłosił zamknięcie obrad posiedzenia komisji.

 

    Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                Przewodniczący Komisji Infrastruktury

                                                                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                              Adam  Stefan  Kościuchdata wytworzenia2018-10-24
data udostępnienia2018-10-24
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin67
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@