Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Protokół nr XXIX/18 z obrad posiedzenia XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 29 maja 2018 r.

                                                        PROTOKÓŁ  NR  XXIX / 18      

               z obrad posiedzenia XXIX  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej

                                                  w dniu  29 maja  2018r.

 

W posiedzeniu  udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według  załączonych  list obecności / listy obecności stanowią załącznik  Nr 1,2,3  do protokołu/.

                                            Ponadto w Sesji udział wzięli :

1.Sławomir Renkiewicz  -  Wójt  Gminy

3.Grażyna Franko – Skarbnik Gminy

 

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz,

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   10.40

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14

 

Adn. pkt.1

Otwarcia obrad posiedzenia  XXIX  Zwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXIX  Zwyczajną  Sesję  Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    21  maja   2018r.,  które to  stanowi  załącznik Nr 4  do oryginału  protokołu.    

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy  Sławomira  Renkiewicza i wszystkich  obecnych na dzisiejszej Sesji.

 

Adn. pkt.2

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz –   przystąpił do przedstawienia  proponowanego porządku obrad posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.  Porządek obrad Sesji wraz z materiałami został wysłany Radnym przed posiedzeniem komisji i Sesji.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :

 

1)  otwarcie obrad   XXIX  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2)  przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4)  sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od  19 kwietnia  2018r.,

5) interpelacje i zapytania radnych, 

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7) podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w  budżecie  gminy Przerośl  na 2018r.,

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023,

    c) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

        publicznych na terenie gminy Przerośl,

    d)  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na

         terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów,

    e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,

        przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie

        Gminy  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

    f) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

        roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

    g) zaopiniowanie połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady

        Powiatu  Suwalskiego,

    h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

        Gminy Przerośl. 

8) wolne wnioski i informacje,

9) zamknięcie  obrad XXIX  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

 

Uwag  do porządku obrad  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   porządku obrad posiedzenia.

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0

Porządek obrad został przyjęty.

 

Adn. pkt 3

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia , mianowicie:   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej w dniu 19 kwietnia 2018r. sporządzony został zgodnie z jej przebiegiem. Ponadto wyłożony był do wglądu radnym w pokoju nr 2 Urzędu Gminy oraz umieszczony w BIP i dlatego postawiono wniosek o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0.

 

Adn. pkt 4

W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od  19 kwietnia 2018r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5   do oryginału protokołu. 

Pytań nie było.

Radni Rady Gminy jednogłośnie 14  głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.

 

Adn. pkt  5

 -  interpelacje i zapytania radnych.

Radny Pan Marcin Brzozowski  :   chodzi o  trawę na chodnikach, która wyrasta -  zakupić opryskiwacz , jakiś środek i wyeliminować odrastanie tej trawy na chodnikach, 

- druga sprawa : ostatnie  obchody dnia strażaka – dowiedzieliśmy się o tej imprezie gdy wyszliśmy z kościoła, nikt nic nie wiedział , dzieje się cos na naszej gminie i ludzie nic nie wiedzą. Warto by było coś takiego nagłośnić nie tylko przez stronę internetową, nie każdy ma dostęp do Internetu,  taką imprezę warto zorganizować dla ludzi bo to dzieje się na naszej gminie, na rynku, powinni o tym wiedzieć i razem świętować.  Moje zdanie i słyszałem głosy ludzi po tej imprezie , że   zaproszenie na to dla mieszkańców powinno być. 

Radna Pani Alicja Świerzbin  - chodzi o plac targowy, ci którzy sprzedają  upominają się o Toi  Toi  bo nie mają gdzie chodzić a jednak jakieś opłaty ponoszą,

Radna Pani Teresa Kruszko  poprosiła o wycięcie krzaków na „sypytce”,

Radny Pan Piotr Dyczewski  zgłosił posprzątanie ulic sprzętem do sprzątania jeszcze przed Świętem Bożego Ciała. 

Radna Pani Anna Puza : proszę zgłosić do powiatu -  zaczyna się sezon turystyczny i należałoby  pokosić trawy   w przydrożnych rowach przy tych ścieżkach rowerowych , nie jest wykoszone i turyści nie mogą  przejechać  bo trawa wysoka.

 

Więcej pytań i interpelacji nie było.

 

Adn. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt:

-  odnośnie traw –   pryskamy  ręcznym opryskiwaczem,

- obchody dnia strażaka powiatowe -  sytuacja wyglądała w ten sposób, że zebrał się  Zarząd Powiatowy OSP  w Suwałkach  i tam ustalono, że obchody dnia strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w tym roku odbędą się gdzieś na terenie powiatu suwalskiego a nie, jak zwykle, w Suwałkach.   Pan Prezes OSP z Suwałk zadzwonił i zapytał czy nie udostępnilibyśmy placu albo boiska w Gminie Przerośl. nie odpowiedziałem od razu ponieważ musiałem skonsultować to najpierw ze swoimi strażakami , którzy zdecydowali że jak najbardziej chcą żeby odbyło się to w Przerośli.  Organizatorem uroczystości i jednocześnie zapraszającym  był Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suwalskiego.  Skoro telefonicznie podjęliśmy takie decyzje, ustalenia to  czekałem aż Pan Prezes poinformuje mnie kogo zaprosi i jak to się ma odbywać.   Otrzymałem  zaproszenie   tydzień przed uroczystością natomiast dalej nie wiedziałem czy te uroczystości w końcu się odbędą czy nie. We wtorek ustaliliśmy z naszymi strażakami że trzeba jechać do Prezesa niech on się tu pofatyguje do Przerośli zobaczy ten plac czy boisko, porozmawia z proboszczem w sprawie mszy świętej itp.  Tak to zostało ustalone i jeżeli już to w zasadzie w środę wiedziałem, że taka uroczystość się odbędzie , poleciłem żeby taką informację  zamieścić w internecie i  żeby w miarę możliwości ludzi powiadomić, nie było już czasu powiadamiania sołtysów – tak to wyglądało.   

- plac targowy -  Toi Toi  -  to jest sprawa do przemyślenia , można tam ewentualnie postawić taką toaletę.

- jeśli chodzi o krzaki -  systematycznie wycinamy,

- maszyna do sprzątania  -  chciałem wysłać  wczoraj ale moi pracownicy powiedzieli, że ludzie nie chcą żeby przed Bożym Ciałem wysyłać bo strasznie się kurzy i żeby zrobić to po tym święcie , to może zostawmy to i zróbmy potem.

Radny Pan Marcin Brzozowski  dodał : nawiązując do sprzątania to należałoby kartę wysłać na ulice poszczególne żeby ludzie posprzątali przed domami ,  prosiłbym również żeby przy przepompowni trawę skosić przed Bożym Ciałem.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    odpowiadając:  karty już wysyłaliśmy, kto miał się podporządkować to to zrobił  natomiast teraz jeżeli wysyłać to imiennie a potem robić dalsze działania.  Jeśli chodzi o skoszenie trawy to jak zdążymy to przed świętem obkosimy, w tej chwili pracownicy robią porządki w innych miejscach.

 

Adn. pkt  7

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie :

 

- zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał :  omawiane było na posiedzeniach komisji. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie i wyjaśnienie tych zmian.

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  odczytała i wyjaśniła dokonanie zmian w budżecie.

/ objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Przerośl na 2018 r. stanowią załącznik nr  6  do poniższej uchwały/.

Radny Pan Marcin Brzozowski  zabrał głos :  Pani Skarbnik przeczytała nam objaśnienia, mamy sporo zmian, mamy zwiększenie wydatków mamy zmniejszenie wydatków tylko czy ktoś to przeanalizował w taki sposób żeby czegoś nie zniszczyć, bo mamy zmniejszone wydatki w kwocie 120 tys. zł. na remont sali gimnastycznej , miał być wymieniany dach który cieknie. W zeszłym roku był robiony remont sali w środku – wymiana podłogi, malowanie, wymiana okien itp.  i trzeba się w tej chwili zastanowić ponieważ na razie jest sucho, nie pada  ale przyjdzie jesień , zaczną padać deszcze i będzie zalewać nam salę, która jest super wyremontowana więc trzeba się  zastanowić nad tym, czy rezygnować z tej inwestycji  gdzie jest wszystko pięknie zrobione a cieknie dach.

Druga sprawa  -  wczoraj na komisji wyszła taka dosyć ważna sprawa o której nie mieliśmy pojęcia mianowicie zaplanowano na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bućki  na kwotę 170 tys. zł.   W budżecie była planowana kwota 600 tys. zł.  na remont dróg gminnych, myśleliśmy  że to jakoś się rozdzieli na poszczególne drogi  bo w naszej gminie dużo jest takich dróg.  Tu mamy kwotę 170 tys. zł. która została zaplanowana bez porozumienia z nami, z sołtysami,  wydaje mi się  że  należałoby zwołać komisję, pojechać  na te drogi, zobaczyć  czy rzeczywiście taka kwota jest potrzebna, ustalić,  może udałoby się jakimś mniejszym kosztem to zrobić,   wtedy moglibyśmy coś na ten temat powiedzieć.  Dowiedzieliśmy się też,  że 82 tys. zł. zmniejszamy wydatki właśnie z tej drogi gdzie zostało zaplanowane 170 tys. zł. czyli zostaje 90 tys. zł.  Trzeba się teraz zastanowić czy ważniejsza jest w tym roku inwestycja związana z remontem drogi dojazdowej do pól czy wymiana dachu na sali gimnastycznej.   Wydaje mi się, że lepiej gdybyśmy zrobili ten dach na sali , a jeżeli  wyremontujemy tą drogę za rok to też nic się nie stanie.

Kolejna sprawa  -  chciałbym  następnym razem  jeżeli już jest planowana jakaś kwota duża żeby to było szczegółowo przekazane dla radnych, sołtysów żeby ci ludzie wiedzieli na co te pieniądze, które mamy w budżecie,  idą bo to jest ważne,  przejrzystość wydatków, to jest najważniejsza sprawa .  Bądźmy ludźmi, którzy przedstawiają wszystko czarno na białym czyli każda duża inwestycja powinna być skonsultowana z mieszkańcami, z radnymi i ze wszystkimi innymi ludźmi to jest bardzo ważne gdzie idą nasze pieniądze, nasze  podatki. Wiem że potrzeb jest dużo i każda droga wymaga remontu bo to jest priorytet żeby na wsiach były drogi dobre, przejezdne ale pomyślmy też co czasami jest ważniejsze. W tym roku nagromadziło się nam tyle inwestycji , że przez tą kadencję ostatnią, gdzie jesteśmy radnymi to powinniśmy to jakoś w latach rozłożyć – czy ten remont drogi  nie mógłby zacząć się dwa lata temu  jeżeli była już taka potrzeba od lat? W tym roku robimy wszystko na raz i wychodzą właśnie takie rzeczy że np.  na ul. spacerową  brakuje nam 450 tys. zł.  bo zwiększyły się  ceny a dlaczego się zwiększyły , bo jest rok wyborczy i wszystkie firmy, które działają tutaj na naszym powiecie  30% przynajmniej  stawkę za roboczogodzinę  czy za wykonanie inwestycji  podnoszą do góry  bo wiedzą i wybierają sobie w tych robotach.    

Moim zdaniem sukcesywne prace, co roku robienie czegoś  konkretnego co daje jakiś efekt , co mieszkańcy widzą  jest chyba bardziej adekwatne niż czekanie  do roku wyborczego  i wszystko robimy na raz.  Zdejmujemy pieniądze z sali gimnastycznej żeby zrobić drogę , dla mnie  to nie jest w jakiś sposób adekwatne do dobrego zarządzania.

Radny Pan Piotr Dyczewski    zadał pytanie :   kiedy została podjęta  ta decyzja, że akurat ta droga jest robiona i są na to takie pieniądze przeznaczone?, bo wczoraj byliśmy zaskoczeni tą informacją .

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  dodał:  ze względu na tą sytuację  popieram w całości opinie wyrażone przez moich kolegów, myślę, że  musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji bo to nie chodzi o to że zagłosujemy i po wszystkim.  Zastanówmy się jak wyjść z tego tematu dzisiaj, czy odłożyć , przeanalizować, nie spieszmy się  , lepiej zastanowić się dwa razy niż podjąć decyzje pochopną, może nie przemyślaną. Są jakieś priorytety i kierujmy się nimi.

Radny Pan Sylwester Milewski   wyraził swoje zdanie :  zwołajmy komisję wyjazdową , pojedźmy i zobaczmy tą drogę, pojedźmy też do szkoły zobaczyć ten dach jak wygląda.  Wójt nam przedstawi sytuację, może tego dachu całego nie trzeba przekrywać, trzeba to zobaczyć i zrobić tak żeby było dobrze.

Radny Pan Piotr Dyczewski   dodał :  jest takie powtarzanie się sytuacji  jak z tym dachem na sali gimnastycznej  to tak samo jak w Prawym Lesie w świetlicy też zrobiony był pięknie remont w środku a dach przecieka taka sama sytuacja.  Jeżeli będziemy podchodzić tak do tych inwestycji to może w ogóle ich nie robić, po co niszczyć to co się zrobiło dobrze.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   :  jeśli chodzi o tą drogę to musimy się zastanowić i to głęboko bo skoro są pieniądze z zewnątrz to trzeba patrzeć czy nam te pieniądze nie przepadną skoro dostajemy od Wojewody 460 tys. zł. na ul. Spacerową a na drogę w Bućkach 30% dofinansowania. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  dodał:  brak jest solidnej informacji  przed  większymi decyzjami , nie ma informacji - ta kwota 170 tys. zł. na tą drogę dojazdową do pól w Bućkach a awantury były o 100 tys. zł.  na drogę gdzie projekt był zaczęty.    Skąd  wyniknęła ta droga , ten remont  to dalej nie wiadomo .  Informacja – to jest podstawa, to trzeba było poinformować, zrobić komisję , pojechać bo to jest duża kwota.

Radny Pan Krzysztof Bogdan   zabrał głos :  to trzeba pojechać, zobaczyć tą drogę a po drugie to mamy swoją koparkę, jeżeli tam trzeba wykopać rowy czy cokolwiek zrobić to ja już powtarzam któryś raz – powinien być zatrudniony człowiek, który by tam przygotował grunt pod robienie tej drogi, byłoby prościej. Robimy drogi do pola za 170 tys. zł. – to nie ma pilniejszych potrzeb?

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  przyznał, że te wypowiedzi  są słuszne i złożył wniosek :   te 170 tys. zł. dać pod dyskusję  dla mieszkańców  w ramach konkursu  niech oni ustalą gdzie  można było wydać te pieniądze, spróbujmy  raz to zrobić i ich uaktywnić.

Radny Pan Marcin Brzozowski  :  spotkaliśmy się tu w innym celu bo mamy tutaj porządek według którego rozpatrujemy sprawy,  nie róbmy zamieszania , nie jedźmy na tą drogę , zostawmy tę sprawę na inny termin , bo to trzeba przeanalizować itd.   Wydaje mi się, że blokowanie inwestycji jakiejkolwiek tu w naszej gminie nic nie da, musimy to zrobić żeby coś się działo bo mamy pieniądze i musimy działać tylko działajmy z głową przede wszystkim   -  tutaj Pan Radny zaproponował zatrudnienie podczas inwestycji  prawdziwego inspektora nadzoru budowlanego  dodał :  ze względu na to, że jeżeli jest inwestycja  robiona w Suwałkach czy gdziekolwiek  jest zatrudniony  inspektor nadzoru, przychodzi i wszystko sprawdza, bada  czy jest wszystko dobrze zrobione,   wykonane  i jeżeli stwierdzi, że nie,  to firma rozbiera  i robi wszystko od początku tak jak powinno być.  Takie jest moje zdanie, żeby pójść w tym kierunku i konkretny inspektor nadzoru miał piecze nad tymi naszymi inwestycjami wtedy to będzie miało solidność, wygląd i będzie służyć wszystkim na długie lata.

Druga sprawa  -  jestem jak najbardziej za tym , że przed inwestycjami powinniśmy robić jakąś konsultację z mieszkańcami  bo nawet  ulica  Wielka, która będzie robiona  nie powinna się kończyć zaraz przy budynku spokojnej starości a  powinno jeszcze ze 100m  pójść w lewo lub w prawo   tylko to  wszystko powinniśmy przed robieniem projektu przekonsultować z radnymi z mieszkańcami  jaką oni widzą potrzebę w sprawie tej inwestycji. Jeżeli przedłużylibyśmy asfalt w prawo mogłoby nam to posłużyć już jako droga na cmentarz.    Zawsze trzeba podciągać każdą inwestycję z jakąś przyszłością zrobienia kolejnej inwestycji.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił :  jeśli chodzi o dach w sali gimnastycznej to nie jest on aż tak dziurawy , że zaleje salę,  on tylko wtedy gdy są większe wichury to podwiewa  - dużej awarii tam nie ma  i to nie jest tak że zabieramy z  dachu.

Dostaliśmy ok. 500 tys. zł. na ulicę spacerową  -  okazało się, że przetargi są takie jakie są i nam na ta ulicę brakuje   czyli mamy dwa wyjścia  albo oddajemy te niecałe 500 tys. zł. do Wojewody, dziękujemy i nie bierzemy  albo szukamy pieniędzy  żeby dołożyć i zrobić tą inwestycję  -  takie są po prostu realia.

Radna Pani Anna Puza dodała :   tym bardziej, że jeżeli dostajemy jakieś pieniądze to bierzmy je , nie oddawajmy – tak zawsze mówiliśmy.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  powtórzył : nie ma skutecznej informacji, jeśli są sprawozdania z inny jednostek to przychodzą pracownicy i zdają nam informacje ze swej działalności  to z urzędu nikt nie przychodzi jeśli chodzi o  robienie jakichkolwiek inwestycji  i nie wyjaśnia nam  , nie przedstawia kosztorysu i jaki będzie zakres robót.    Brak informacji  i  tego kontaktu   władza – radny – mieszkańcy .

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  kontynuując swoją wypowiedź :  jeśli chodzi o Bućki  ,  są specjalne pieniądze gdzieś tam u Pana Marszałka, u Wojewody poszufladkowane i są między innymi  tzw. pieniądze na drogi dojazdowe do pól, tych pieniędzy nie dostanie się na nic innego  tylko można je dostać na drogę dojazdową do pól.   Teraz, żeby dostać te pieniądze to trzeba zrobić dokumentację , my nie będziemy robić dokumentacji na wszystkie drogi bo nas więcej wyniesie ta dokumentacja niż jedna droga. Były złożone dwie dokumentacje i uważam , że zasadna jest ta droga dojazdowa do pól w Bućkach ponieważ tam kilka wsi jeździ , jak również propozycja była  jeszcze na drogę w Iwaniszkach. Otrzymaliśmy informację, że  tylko na jedną  drogę możemy dostać dofinansowanie a w rezultacie dostaliśmy  tylko na pół tej drogi  dlatego tak to się skończyło a wiem, że jest więcej tych dróg dojazdowych do pól i wszystkie są potrzebne no ale jakoś  trzeba to robić systematycznie.  Dofinansowanie do tej drogi wyniosło 30%  i kwota z budżetu to nie jest 170tys. zł.  tylko 91tys. zł. 

Jeżeli chodzi o inspektorów nadzoru budowlanego to u nas tak się utarło że wszędzie jest wszystko dobrze robione tylko w gminie Przerośl nie dobrze i  tyle co mi wiadomo to wszędzie są ci sami inspektorzy tylko się zmieniają i wszędzie są dobrzy tylko u nas nie.

Na temat informacji skutecznej  - tej dokumentacji odnośnie danych inwestycji jest tyle, że nie sposób to tu przynosić albo kserować i  jeżeli kogoś mocno interesuje może pójść do danego pracownika i pracownik na pewno udzieli pełnej  informacji.

Radny Pan Krzysztof Bogdan  przerwał :  chodzi o to, że wczoraj się dowiedzieliśmy a dzisiaj Sesja, żeby nikt nas nie stawiał w takiej sytuacji.

Wójt kontynuując :  dlatego chcieliśmy tak szybko zwołać tą Sesję  bo albo te pieniądze bierzemy na  remont ul. Spacerowej i na drogę dojazdową do pól w Bućkach  albo nie  ponieważ zostały rozstrzygnięte przetargi i nie ma takiego prawa że będziemy czekać z tym przetargiem w nieskończoność.    Natomiast jeśli chodzi o tą drogę dojazdową do pól w Bućkach  to uważam, że żadnego błędu nie zrobiłem ponieważ pieniądze w budżecie były także miałem prawo zrobić wszystko co z tym związane  i cieszę się bardzo że dostaliśmy te pieniądze i na Bućki i na ul. Spacerową.  Wiele rzeczy trzeba jeszcze zrobić tylko na to wszystko trzeba mieć pieniądze.

Radny Pan Sławomir Serafin   zapytał  czy dofinansowanie do ul. Spacerowej i do  drogi w Bućkach to jest to samo dofinansowanie?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiadając :  to nie jest to samo  dofinansowanie , nie jest powiązane ze sobą  -  w Bućkach -  to są drogi dojazdowe do pól, jest taka pula środków przeznaczonych na to,  natomiast  ulica spacerowa to są tzw. klęskowe z tych środków klęskowych.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   :  wczoraj dyskutowaliśmy i dzisiaj, myślę że powinniśmy podjąć jakąś decyzję.

Radny Pan Piotr Dyczewski :  nadal jest problem , zmniejszono kwotę  ale nadal nie wiemy jaki to odcinek tej drogi, jakiej jest szerokości .

Wójt  Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił :  jeśli chodzi o to,   to już wczoraj było mówione  -  nie ten początek od drogi powiatowej, on jest w miarę dobry,  ale dalszy  ciąg tej drogi  jest w ogóle nieprzejezdny  i  właśnie on będzie robiony. 

Radny Pan Marcin Brzozowski zadał pytanie :  kto składał w ogóle tą prośbę zrobienia tej drogi ?

Wójt odpowiadając: było bardzo wiele podpisów mieszkańców , prawie z każdej wsi są podpisy żeby zrobić tą drogę.   Mówiłem , że zostały ogłoszone zapytania, wpłynęły trzy oferty, które trzeba było rozpatrzeć , jedną ofertę musieliśmy wybrać  no i pieniądze w budżecie akurat właśnie na te drogi były.

Nastąpiła burzliwa dyskusja na ten temat po której głos zabrał Radny Pan Marcin Brzozowski :  dyskutujemy o tym, że złożyło się nam wszystko w jednym roku i te 30% dofinansowania to nie jest wcale jakaś bardzo atrakcyjna oferta finansowania. Będziemy mieli w następnym roku  ogłoszone projekty i za dwa lata też  ale pieniędzy już nie będziemy mieli bo  wykorzystamy w 2018 roku, a zrezygnować z  dofinansowania  takiego do którego musimy dużo swoich pieniędzy wydać  wydaje mi się, że czasami jest zasadne  bo być może za rok będą ogłoszone inne projekty  z 60% finansowaniem.   Co roku każda gmina składa nie jeden projekt a kilka i jeżeli  projekt jest finansowany w jakimś niewielkim stopniu  to rezygnuje z tego bo zawsze tyle pieniędzy nie ma żeby wszystkie projekty wykonać.  A u nas ile projektów   jest składanych -  jeden , dwa  w ciągu roku?  Wydaje mi się, że to jest za mało i co jest w tym takiego, że Wójt mi zarzuca że ja się nie orientuję?

Wójt  wyjaśnił : chodzi o te wysokie procenty o których szanowny radny mówił, że w następnym roku będą więcej dawać…

Rozmowę przerwał Radny Rady Powiatu Pan Rafał Bukowski  :   300tys. zł. mamy w starostwie na przyszły rok , teraz wszyscy wydadzą pieniądze i potem nie będziemy mieli wkładu własnego żeby te inwestycje poszły, bo teraz wszyscy myślą tylko o wyborach i nasza gmina jest wyjątkowa w powiecie bo ostatni rok wyborczy a tu są pieniądze – były duże problemy z dołożeniem do drogi na Prawy Las, teraz  dołożono 200 tys. zł. na Zusenko o czym my jako Radni Powiatowi nie wiedzieliśmy. Jestem za tym, oczywiście , ale nie było żadnej informacji.   Jesteśmy jedyną  gminą  w powiecie, która robi inwestycje razem ze Starostwem  Powiatowym w ostatnim roku wyborczym,  nagle są pieniądze i gmina się rozwija a w przyszłym roku  będzie problem bo będą pieniądze i taka gmina jak Przerośl szczególnie nie będzie mogła z tego skorzystać.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  :  dofinansowanie do ulicy Spacerowej wynosi 80% , takiego  dofinansowania na drogi w innych  źródłach nie ma – to jest bardzo dobre dofinansowanie.  Jeżeli chodzi o pieniądze na drogi to Szanowni Państwo na pewno wiecie, że pieniędzy na drogi nie ma , jeśli chodzi o wkład własny to zgadzam się  częściowo  bo powiat nie będzie miał na wkład własny bo nie ma żadnych dochodów własnych i robi głownie z tego co ewentualnie  sprzeda , z kredytów i obligacji.

Radny Rady Powiatu Pan Rafał Bukowski  dodał :   deklarujemy  pieniądze na drogi powiatowe żeby współfinansować te inwestycje ale weźmy pod uwagę fakt jak te ceny poszły do góry,  gdybyśmy spłacali sukcesywnie w poprzednich latach to by było 30%-40%  taniej.

 

Nastąpiła burzliwa dyskusja na ten temat po której głos zabrał  Radny Pan Piotr Dyczewski:  w dalszym ciągu nie możemy się dowiedzieć kto ewentualnie zgłosił pod budowę tą drogę  w Bućkach , tylko jak Wójt tłumaczy, że wielu ludzi podpisało podanie.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił :  żeby zamknąć dyskusje powiem tak:  ja podjąłem taką  decyzję  bo miałem takie  prawo.

Więcej uwag  i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.  głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 /P. Bogdan/

Uchwała została podjęta.

 

 

                                         UCHWAŁA  NR  XXIX/ 218 /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr  6   do protokołu

 

 

 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał :  było omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji i wiadomo, gdy następują zmiany w budżecie to również muszą być wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej, czy są pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 - 2023   głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 /P. Bogdan/

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                          UCHWAŁA  NR  XXIX/ 219 /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 7   do protokołu

 

 

- wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Przerośl

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo,  omawialiśmy to na komisji ,   wyjaśnił :  uchwałą tą wprowadzamy takie odstępstwa  od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy , jak wiadomo odbywają się  imprezy, festyny na których jest spożywany alkohol i między innymi tu są wprowadzone odstępstwa żeby potem nie było problemów , czy są uwagi, pytania ?

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Przerośl   głosowało   14 radnych obecnych na  posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIX/ 220 /2018

                                                  RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                    z  dnia  29 maja  2018r.

                                              stanowi  załącznik  Nr 8  do protokołu

 

 

-ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo,  na komisjach było to już omawiane,  wyjaśnił : w uchwale tej ustalamy liczbę punktów  sprzedaży napojów alkoholowych , maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.    Czy są uwagi, pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunkówsprzedaży tych napojów  głosowało  14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

                                        

                                         UCHWAŁA  NR  XXIX/ 221  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia   29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 9   do protokołu

 

 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał : na komisjach o tym rozmawialiśmy, Wójt wyjaśniał, że jeśli ktoś prywatnie zechce  otworzyć np.  przedszkole to podejmując tą uchwałę  będziemy mogli,  dotacje co otrzymujemy z oświaty,  przekazać dla osób prywatnych jeśli będą chcieli jakiś punkt otworzyć,     czy są uwagi, pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania głosowało  14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                         UCHWAŁA  NR  XXIX/ 222  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 10   do protokołu

 

 

 

 - określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, rozmawialiśmy o tym na komisji ,  przekazał głos dla Wójta.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił :  chodzi o finansowanie parafii, kościołów nie będących własnością samorządów,  jakiś czas temu zostały zmienione przepisy i jeżeli Rada Gminy czy Rada Miasta czy innego samorządu podejmie właśnie taką uchwałę to to otwiera możliwość  na finansowanie prac przy obiektach zabytkowych,      tylko zabytkowych.  Wpłynęły podania od Księdza Proboszcza z Pawłówki o dofinansowanie prac  przy kościele, część prac jest już realizowana.    Chcę nadmienić, że Ksiądz z Pawłówki jest bardzo operatywny  i napisał wniosek do Lokalnej Grupy Działania  o dofinansowanie i otrzymał zapewnienie dofinansowania , ale  parafia w Pawłówce jest małą parafią  i nie ma na wkład własny  dlatego ja jestem skłonny, że jeżeli będą możliwości finansowe  to temu Księdzu w jakiś sposób  pomóc   i  po to jest ta uchwała.  Nie oznacza to, że jakieś pieniądze popłyną do jednej parafii czy do drugiej tylko daje ona  możliwość składania wniosku przez jednego czy drugiego Księdza Proboszcza o dofinansowanie budynku zabytkowego  bądź miejsc zabytkowych.  

Czy są uwagi,  pytania? 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Radni przystąpili do głosowania.

Za podjęciem uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  głosowało  14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,   głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 

   

 

                                    UCHWAŁA  NR  XXIX/ 223  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 11  do protokołu

 

 

- zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Suwalskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, wyjaśnił: uchwała ta wpłynęła do mnie i prośba powiatu żebyśmy jako Radni wypowiedzieli się  i  zaopiniowali pozytywnie lub negatywnie  połączenie gmin w celu utworzenie okręgu wyborczego do Rady Powiatu Suwalskiego. Rada Powiatu opracowała  harmonogram, który Wam przedstawiłem / pismo Zarządu Powiatu w tej sprawie stanowi załącznik nr 12  do protokołu/ ,   czy są uwagi, pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Suwalskiego   głosowało  14  radnych  obecnych  na posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

                                           UCHWAŁA  NR  XXIX/ 224  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr  13   do protokołu

 

 

-przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, omawialiśmy szczegółowo na komisji, taki regulamin musimy podjąć.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewcz   dodał: mamy uzgodnienia z Wodami Polskimi  ponieważ teraz cenę wody i ścieków ustalają Wody Polskie w Białymstoku  oczywiście po przedstawieniu kalkulacji przez   Firmę OPTIMA, przez gminę itd.     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  :  na dzień dzisiejszy  cena wody wynosi  2,49zł.  plus VAT  ,   cena ścieków 3,20zł. plus VAT    natomiast  po  zmianach     tj od 1 lipca br. cena wody nie zmieni się pozostaje  ta sama,  cena ścieków trochę wzrośnie i będzie wynosiła 4,09zł. z VAT  i będzie to  obowiązywało  przez okres 3 lat.   

Radna Pani Małgorzata Andruczyk  zapytała  czy z sąsiednich gmin Wójtowie coś dołożą nam do tej modernizacji  hydroforni w Śmieciuchówce?

Wójt  odpowiadając : napisaliśmy  pismo zgodnie z Waszą  prośbą ale jak przewidywałem, dostaliśmy odpowiedź  że to nasza hydrofornia i sobie remontujcie.  

Uwag i zapytań więcej  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl   głosowało  14  radnych  obecnych  na posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 

                                     UCHWAŁA  NR  XXIX/ 225  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  29  maja  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 14    do protokołu

 

 

Adn. pkt  8

Wolne wnioski i informacje :

Radny Pan Marcin Brzozowski   zgłosił  potrzebę poprawy, zrekultywowania  tych pasów zieleni wokół rynku , dodał:  są wydeptane, brzydko to wygląda, należałoby zagrodzić i w jakiś  sposób utrzymać żeby to wyglądało bo w tej chwili to nie ma żadnego wyglądu.

 

Adn. pkt  11

Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.     

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Wiesław Radzewiczdata wytworzenia2018-08-27
data udostępnienia2018-08-27
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin214
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@