Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Przebudowa drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542, o nawierzchni mineralnej”

 IN.032.2.2018                                                                                                      Przerośl,2018.05.17

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 lutego 2015 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na przebudowę drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542, o nawierzchni mineralnej”.

I. Zamawiający: Gmina Przerośl

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

tel. 87 5691019, faks 87 562 72 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542,18 (Trasa 2) o nawierzchni mineralnej”,

- długość  407,18(m) i szerokość korony drogi - 6 (m),

- szerokość istniejącego pasa drogowego- 6 (m),

- szerokość pasa ruchu drogowego-  4,5 (m),

- szerokość poboczy drogi  -0,75 (m),

- obręb geodezyjny i nr działki – Bućki, działka nr 187/1.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze

1.1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1.2  Zdjęcie warstwy humusu

1.3  Przepusty

 1. Podbudowy

2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

2.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wraz z geokratą komórkową

2.3 Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

3. Roboty wykończeniowe

3.1. Umocnienie skarp, rowów i ścieków.

 

Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji technicznej (projektowej) oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót które stanowią załączniki do niniejszego zapytania.

 

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na cały czas jej trwania.

3. Zastosowane materiały i urządzenia winne odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.

4.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o informacje podane w kosztorysie, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia. Elementy nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznał się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest realizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Realizacja :04.06.2018 r. – 15.08.2018 r.

8. Okres gwarancji min. 36 m-cy.

 

 1. III.   Warunki udziału

Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że :

- Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- Wykonawca akceptuje wzór umowy.

Niespełnienie wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Małgorzata Buraczewska  w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 7.15-15.15, pod numerem telefonu (87) 5691019.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem przebudowa drogi Bućki. Miejsce składania: Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl sekretariat UG, pok. nr 16 w terminie do dnia 28.05. 2018 r. do godz. 10.00

Do oferty należy dołączyć:

a)    uprawnienia budowlane kierownika budowy,

b)    zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy,

c)    kosztorys ofertowy.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Zamawiający dokona wyboru oferty , która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

Cena ofertowa brutto (C)- 100%

Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie wzoru:

            oferta o najniższej cenie

C=.......................................................................................x 100

            cena ofertowa brutto oferty badanej

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Załączyć kosztorys ofertowy.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO

 Zamawiający zastrzega, iż nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 (1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

(3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

(4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IX . Informacje o formalnościach

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Załączniki

1. Formularz cenowo-ofertowy,

2. Kosztorys –przedmiar,

3. Projekt umowy.

 

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Przerośl

                                                                                            Sławomir Renkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................                                                     

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

 

 

NIP**): ....................................................                                               Zał. nr 1

REGON**):.............................................                                         

tel.**): .....................................................                                                     

fax**): .....................................................                                                      

adres e – mail**): ....................................   

                                   

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 lutego 2015 r.  na: „Przebudowę drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542,18 (Trasa 2) o nawierzchni mineralnej”.

zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym

 

Ja/My, niżej podpisany/i, .................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................,

1.   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

Netto: ………………………………… zł

/słownie netto/ …………………………………………………………………………………..

VAT: ………………………………… zł

/słownie VAT/ …………………………………………………………………………………..

Brutto: …………………………….... zł

/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………..

 

2.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………

 

3.    Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

5. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, akceptujemy wzór umowy.

 

 1. Okres gwarancji ….................................. .m-cy.

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data                                                                               ............................................................       

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

 

 

 

WZÓR

 

UMOWA nr IN.032.2.2018

 

zawarta w dniu ..................................2018 r. pomiędzy Gminą Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, zwaną  dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez:

Pana Sławomira Renkiewicza- Wójta Gminy Przerośl

 a         …..........................................................................................................

 z siedzibą w ………………………………………….., zarejestrowanym w………………………………………..…pod numerem……………………………………..……..

NIP: …………………….  REGON:………………….

zwanym w dalszej treści „ Wykonawcą”

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania ofertowego.                                                                                                                                                                   § 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542,18 (Trasa 2) o nawierzchni mineralnej”.

Rodzaj i rozmiar prac do wykonania:

- długość  407,18(m) i szerokość korony drogi - 6 (m),

- szerokość istniejącego pasa drogowego- 6 (m),

- szerokość pasa ruchu drogowego-  4,5 (m),

- szerokość poboczy drogi  -0,75 (m),

- obręb geodezyjny i nr działki – Bućki, działka nr 187/1.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

1.1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1.2 Zdjęcie warstwy humusu

1.3  Przepusty

 1. Podbudowy

2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

2.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wraz z geokratą komórkową

2.3 Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

3. Roboty wykończeniowe

3.1. Umocnienie skarp, rowów i ścieków.

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wykonania robót budowlanych.

 

                                                                       § 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe :

brutto w wysokości : ...................................

/ słownie: ......................................................................................................................./,

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających

z umowy : ..............................................................

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

                                                                       § 3

2. odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez strony bez zastrzeżeń.

3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące

o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,

oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach.

                                                                       § 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15.08.2018 r.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu

gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

 

                                                                       § 5

1. Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.

 

2. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie:..............................

 

                                                                       § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie,

z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

1) przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

b) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają

być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca

udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako

stanowiące część placu budowy,

d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

2) Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy

pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych

i informacji wymaganych przepisami,

3) Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące

świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie,

a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

 

4. . Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie:

............................................... nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........

                                                                       § 7

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej

zawarciem.

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać :

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej Umowy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie

potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Płatnika do czasu wypłaty przez

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

6. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody

Zamawiającego.

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

Nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................

Zakres robót: ..................................

Wartość robót .................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich

informacji dotyczących podwykonawców.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

                                                                       § 8

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać

siłami własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót.

                                                                       § 9

1. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły:

1) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących

obniżenie wartości robót,

2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż

przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej.

2. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych w pkt.1) lub pkt.2)

jest protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawcę.

                                                                       § 10

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie

zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust 1. Podstawą wprowadzenia

robót zamiennych jest protokół konieczności robót zamiennych zatwierdzony przez

inspektora nadzoru i Wykonawcę.

                                                                       § 11

1. Zapłata będzie realizowana na podstawie faktur i protokołu odbioru robót podpisanego przez inspektora nadzoru oraz faktury końcowej i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania robót podpisanego przez inspektora nadzoru.

2. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze

zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy

odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

3. Terminy płatności należności: po protokolarnym odbiorze i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

4.Faktura winna by wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, NIP 844 21 42 221,

Odbiorca : Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

 

                                                                       § 12

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

                                                           § 13

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,3% wynagrodzenia umownego brutto liczone za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź

rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy

zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia

uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek

Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia

kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy

wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek,

a następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego

zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego

wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek

poniesionych przez Zamawiającego.

                                                                       § 14

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                       § 15

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach:

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                         WYKONAWCA :

 

.....................................................                ..................................................

 

                                  

    

                                               Warunki gwarancji

 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na: Przebudowie drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542,18 (Trasa 2) o nawierzchni mineralnej” i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych ,jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

 

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi …..............miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach

i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku

z wystąpieniem wady.

 

3. Zamawiającego reprezentuje Wójt Gminy Przerośl.

 

4. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do

powiększenia się szkody.

 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający

może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten

uzgodnić z Zamawiającym.

 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

 

 

                                                                                                          WYKONAWCA

 

                                                                                  …..........................................................


Załaczniki:

 1. Kosztorys ofertowy
 2. Projekt budowlany
 3. Przedmiar
 4. Projekt zagospodarowania terenu
 5. Projekt zagospodarowania terenu
 6. Projekt zagospodarowania terenu
 7. Przekrój normalny 1-2
 8. Przekrój normalny 3-4
 9. Przekrój normalny 5-6
 10. Przekrój przepustu
 11. Szczególy wjazdów
 12. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna


data wytworzenia2018-05-17
data udostępnienia2018-05-17
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin251
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bućki, na odcinku od km 0+135 do 0+542, o nawierzchni mineralnej”
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@