Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, powiat suwalski, woj. podlaskie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014 r.  poz. 1490  ).

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej stanowiącej mienie gminne.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  gruntowa  niezabudowana określona w wykazie z dnia 9 sierpnia 2017 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi  Zusenko Gmina Przerośl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, na stronie internetowej Urzędu w BIP Przerośl, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana prasie lokalnej.

- działka nr 142 o pow.0,1807 ha  obręb Zusenko  -oznaczona w ewidencji gruntów jako: rodzaj użytków – N, RV, RVI

Działka  aktualnie użytkowana łącznie z gruntami sąsiednimi, grunty orne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.500,00 zł,-

Wadium wynosi:  250,00 zł,-

-działka nr 143/2 o pow. 0,2269 ha obręb Zusenko– oznaczona w ewidencji gruntów jako: rodzaj użytków – Bp

Działka o korzystnym regularnym kształcie, użytkowana łącznie z gruntami sąsiednimi, grunty orne, brak zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.500,00zł

Wadium wynosi :  400,00zł

- 144/2 o pow. 0,0310 ha- oznaczona w ewidencji  gruntów jako;

rodzaj użytków- RIVb

Działka  użytkowana łącznie z sąsiednimi gruntami, grunty orne. Z uwagi na powierzchnię samodzielnie trudna do indywidualnego rolniczego zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.000,00zł

Wadium wynosi- 100,00zł

- 17 o pow. 0,2607 ha obręb Zusenko–oznaczona w ewidencji gruntów jako;

rodzaj użytków; ŁIV, W-ŁIV

Działka   aktualnie użytkowana jako grunt orny.

Cena wywoławcza wynosi-4.500,00zł

Wadium wynosi- 400,00zł

W stosunku do w/w nieruchomości  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się  dnia  10 maja 2018 roku  w  Sali narad Urzędu Gminy w Przerośli przy ulicy Rynek 2. Rozpocznie się o godz. 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości gruntowych w niniejszym ogłoszeniu

 Sprzedający sprzedaje  nieruchomość gruntową niezabudowaną   zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana  nie jest obciążona prawami osób trzecich i zostanie sprzedana bez okazania granic.  W przypadku wątpliwości po stronie nabywcy co do granic nabytych nieruchomości ewentualne wznowienie granic obciąża nabywcę.

Istnieje możliwość dokonania oględzin  nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i art.787 k.p.c złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie o zgodzie małżonka, na nabycie nieruchomości z zasobu Gminy Przerośl.

Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. W takim przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu.

Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

 

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przerośl.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Przerośl  Nr 61 9367 0007 0040 0000 0635 0002  w BS Rutka Tartak Oddział Przerośl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja  2018roku (liczy się termin wpływu na konto).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. dowód wniesienia wadium;
  2. osoby fizyczne - okazanie dowodów tożsamości;
  3. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  4. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  5. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne, oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Należną kwotę uczestnik wygrywający przetarg uiści najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wójt Gminy Przerośl może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, pokój nr 14 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 715– 1515 tel. (87) 562- 72-41.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej przerosl.biuletyn.net w BIP Przerośl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Zusenko ,Gmina Przerośl.

 

 

 Przerośl, dnia  9.04.2018 r.

 data wytworzenia2018-04-10
data udostępnienia2018-04-10
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin203
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@