Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


INFORMACJA O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500039415-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.

 

Przerośl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:507967-N-2018
Data: 29/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przerośl, Krajowy numer identyfikacyjny 79067091200000, ul. Rynek  2, 16427   Przerośl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 691 019, e-mail ugmalgosia@op.pl, faks 875 691 019.
Adres strony internetowej (url): www.przerosl.eu
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.przerosl.biletyn.net

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. roboty geodezyjne, 2. roboty ziemne, 3. roboty sanitarne i technologiczne : 3.1 roboty sanitarne zewnętrzne: zbiornik retencyjny i komora zasuw, rurociągi wodociągowe, wody popłuczne, spustowo-przelewowe, odstojnik popłuczyn, neutralizator i rurociągi kanalizacji chemicznej, 3.2 roboty sanitarne wewnętrzne: instalacja technologiczna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji wód popłuczych, instalacja kanalizacji odwodnieniowej, instalacja kanalizacji z pomieszczenia chlorowni, instalacja grzewcza, wentylacja, wyposażenie stałe, 4. roboty budowlane: (schody zewnętrzne, stropodach, posadzka, fundamenty technologiczne, kanał technologiczny, ściany wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, fundament pod zbiornik i komora zasuw, nawierzchnia pod stanowisko agregatu prądotwórczego i opaska zbiornika retencyjnego, 5. roboty elektryczne: linie zasilające i sterownicze zewnętrzne, uziom i połączenia wyrównawcze, budynek technologiczny, przebudowa rozdzielni głównej, sprawdzenia odbiorcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. roboty geodezyjne, 2. roboty ziemne, 3. roboty sanitarne i technologiczne : 3.1 roboty sanitarne zewnętrzne: zbiornik retencyjny i komora zasuw, rurociągi wodociągowe, wody popłuczne, spustowo-przelewowe, odstojnik popłuczyn, neutralizator i rurociągi kanalizacji chemicznej, 3.2 roboty sanitarne wewnętrzne: instalacja technologiczna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji wód popłuczych, instalacja kanalizacji odwodnieniowej, instalacja kanalizacji z pomieszczenia chlorowni, instalacja grzewcza, wentylacja, wyposażenie stałe, 4. roboty budowlane: (schody zewnętrzne, stropodach, posadzka, fundamenty technologiczne, kanał technologiczny, ściany wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, fundament pod zbiornik i komora zasuw, nawierzchnia pod stanowisko agregatu prądotwórczego i opaska zbiornika retencyjnego, 5. roboty elektryczne: linie zasilające i sterownicze zewnętrzne, uziom i połączenia wyrównawcze, budynek technologiczny, przebudowa rozdzielni głównej, sprawdzenia odbiorcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszystkie obiekty i urządzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przygotowanie placu budowy wraz z geodezyjnym wytyczeniem obiektów, - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji-naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, - demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, - wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności), rozruchu, itp., - sporządzenie instrukcji obsługi, - przeszkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi, - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informującej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 3.2. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) dla zamówienia. 3.3. Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej, na rysunkach oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy, wskazał na pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub rozwiązania, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Pod pojęciem „parametry techniczne" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót. 3.4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom zamawiającego, - sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - po realizacji przedmiotu zamówienia uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia. 3.3 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3”. 1) monter instalacji wodno-kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoby wykonujące prace polegająca na montażu instalacji, urządzeń wodno – kanalizacyjnych. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:2018-03-07,godzina:10:00,miejsce:Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, pokój nr 16 (sekretariat).

Załącznik:

 data wytworzenia2018-02-22
data udostępnienia2018-02-22
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin278
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Zapytanie nr 2
Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3.
Zapytanie nr 1
Protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o poj. 100m3"
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@