Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przerośl

Przerośl,2017.11.28

IN.032.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 lutego 2015 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przerośl.

I. Zamawiający: Gmina Przerośl

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

tel. 87 5691019, faks 87 562 72 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Q200 mm SN8,L=66 m w m. Przerośl wraz z wymianą dwóch istniejących hydrantów p.poż nadziemnych DN 80 na hydranty p. poż podziemne DN 80 zgodnie z projektem budowlanym (część sanitarna), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, projektem umowy.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej,

- poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego( w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji- zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie),

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania zamówienia,

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na cały czas jej trwania,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Zastosowane materiały i urządzenia winne odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.

4.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o informacje podane w kosztorysie, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia. Elementy nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznał się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest realizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Realizacja :11.12.2017 r. - 28.12.2017 r.

8. Okres gwarancji min. 36 m-cy.

 

  1. III.   Warunki udziału

Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że :

- Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- Wykonawca akceptuje wzór umowy.

Niespełnienie wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Małgorzata Buraczewska  w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 7.15-15.15, pod numerem telefonu (87) 5691019.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem budowa kanalizacji Miejsce składania: Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl sekretariat UG, pok. nr 16 w terminie do dnia 08.12. 2017r. do godz. 10.00

Do oferty należy dołączyć:

a)    uprawnienia budowlane kierownika budowy,

b)    zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy,

c)    kosztorys ofertowy.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Załączyć kosztorys ofertowy.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

IX.  Publikacja dokumentów

Zapytanie ofertowe i wszelkie informacje dotyczące postępowania publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w BIP.

Załączniki

1. Formularz cenowo-ofertowy,

2. Projekt budowlany,

3. Specyfikacja techniczna (BIOZ, Branża sanitarna)

4. Kosztorys –przedmiar,

5. Projekt umowy

 

 data wytworzenia2017-11-28
data udostępnienia2017-11-28
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin273
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@