Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


„Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli”


Przerośl, 2017.07.27

IN.032.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 lutego 2015 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie remontu sali gimnastycznej w ramach zadania „Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli”.

 

I. Zamawiający: Gmina Przerośl

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

tel. 87 5691019, faks 87 562 72 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie remontu sali gimnastycznej w ramach zadania „Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli”, zgodnie z :

- przedmiarem robót,

-opisem robót remontowych,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projektem umowy.

2.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o informacje podane w kosztorysie, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia. Elementy nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznał się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest realizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

3.Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Realizacja :15.08.2017 r. - 30.09.2017 r.

6. Okres gwarancji min. 36 m-cy.

 

  1. III.   Warunki udziału

Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że :

- Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- Wykonawca akceptuje wzór umowy.

Niespełnienie wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Małgorzata Buraczewska  w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 7.15-15.15, pod numerem telefonu (87) 5691019.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem sala gimnastyczna. Miejsce składania: Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl sekretariat UG, pok. nr 16 w terminie do dnia 08.08. 2017r. do godz. 10.00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Załączyć kosztorys ofertowy.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

IX.  Publikacja dokumentów

Zapytanie ofertowe i wszelkie informacje dotyczące postępowania publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w BIP.


Załączniki:

1.Formularz cenowo-ofertowy,

2.przedmiar robót wraz z opisem,

3.specyfikacja techniczna,

4.opis robót remontowych.

 data wytworzenia2017-07-27
data udostępnienia2017-07-27
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin401
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@