Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


12.02.2013 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZEROŚLI ZA 2012 ROKDo głównych zadań realizowanych przez komisję należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin:

 • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,

 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,

 • dostarczanie społeczeństwu informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych ( ulotki )

 • motywowanie i kierowanie do leczenia odwykowego i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,

 • współuczestnictwo w realizacji programów terapeutycznych, profilaktyczno- edukacyjnych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:

 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,

 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania w/w działań,

 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,

 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Suwałkach,

 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,

 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości uzyskania pomocy,

 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin ( pomoc terapeutyczna i prawna),

 • współpraca z innymi placówkami, organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Uczestnictwo w osobie koordynatora w kampaniach profilaktyczno - edukacyjnych

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • zaopatrzenie w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień ( czasopisma, ulotki),

 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek oświaty, pomocy społecznej, policji, stowarzyszeń w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej – współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

6. Do zadań GKRPA należy przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.W 2012 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskano kwotę 21 574,22 zł.

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku - 6

 

ilość wydanych zezwoleń : 7

 

Na rok 2012 zaplanowano na działanie Komisji kwotę 25 738,00 zł z czego zrealizowano kwotę 21 619,02 zł.

W tym wydatkowano:

 • wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji 6 663,00 zł

 • zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach 1 324,01 zł

 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin 1 800,00 zł

 • Programy edukacyjno – profilaktyczny 4 605,12 zł

 • Udział Gminy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 230,00 zł

 • Opinie o uzależnieniach/opłaty sądowe 2 380,00 zł

 • Zwroty kosztów dojazdu na terapię 2 064,60 zł

 • Współfinansowanie turnusów terapeutycznych 500,00 zł

 • Podróże służbowe/szkolenia 602,33 zł

 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 449,96 zł

 

W roku 2012 Komisja odbyła 12 spotkań, na których rozpatrywano sprawy dotyczące:

 

Sprawa/treść

 

Ogólna liczba spraw

 

Rok 2011

Rok 2012

Zaopiniowanie podań na sprzedaż napojów alkoholowych

6

7

Rozpatrzenie wniosków Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 

5

5

Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

7

4

Skierowanie osób na badania specjalistyczne w kwestii uzależnienia od alkoholu

5

8

Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu

15

21

Rozpatrzenie wniosków instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych dotyczących wsparcia finansowego wobec prowadzonych działań profilaktycznych

3

5

Programy profilaktyczne/ konspekty działań

1

4

Zwrot kosztów poniesionych na dojazdy na terapię odwykową

4

3

Skierowanie wniosku do sądu odnośnie podjęcia działań w przedmiocie leczenia odwykowego

5

6

 

KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2012

Nasz samorząd wzorem roku 2011 przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach to której Wójt Gminy Przerośl zorganizował wyjazd profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Przerośl pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł – I Gminny Spływ Kajakowy zawierający program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży” w dniach 1-3 czerwca 2012 roku.
Założenia wyjazdu oscylowały wokół dwóch dużych tematów, były nimi: asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności; jako główne cele można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz miał także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
Założenia programu wyjazdu otrzymały pozytywną opinię Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli i zaakceptowane były protokołem nr GKRPA.8141. 40.2012 z dnia 11 maja 2012 roku.
W ocenie biura kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ten innowacyjny sposób kulkowania profilaktyki spotkał się z uznaniem i jego założenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej kampanii.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne wyjazdu nie odłożono a uczestnicy zakwaterowani byli w gospodarstwie agroturystycznym należącym do realizatora wyjazdu w Supieniach gm. Filipów ( zgodność z założeniami kampanii).
Zamieniono kajaki na gry i zabawy terenowe przy bezpośredniej opiece i organizacji doświadczonych harcerzy  i pedagogów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce , które doskonale zintegrowały , zmotywowały, bawiły, pomagały zdobyć nowe umiejętności i pokonać słabości uczestników. Z opinii uczestników wnioskujemy, że gry i zabawy dały niesamowity zastrzyk adrenaliny.     
Zorganizowane gry i zabawy terenowe staraliśmy się jak najlepiej dostosowywać do potrzeb  i możliwości uczestników. W scenariusze włożyliśmy to, co niedostępne jest na co dzień, ale co bawi i uczy, zapewnia emocje i wspomnienia na długi czas. Wszystkie etapy zajęć były  połączone ze sobą logicznie aby stanowić spójną całość. Zajęcia ukierunkowane były przede wszystkim na eksploatację wyobraźni uczestników.

Dzieci i młodzież obok kultowania sprawności fizycznej oraz poznawania walorów turystycznych naszego powiatu wzięli udział w dwóch blogach tematycznych zorganizowanych przez doświadczonych pedagogów odnoście problematyki uzależnień:

-    Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii alkoholizmowi w środowisku dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzone były przez pedagogów pracujących w pracy zawodowej z młodzieżą doświadczającą problemu nadużywania alkoholu i narkotyków Panią Hannę Grażynę Żebrowską i Pana Rafała Lejmel.
Program oparty był na następujących działaniach: krótkim wprowadzeniu w tematykę, elementach pogadanki, „burzy mózgów”, pracy w grupach, dramie, pantomimie, pracy zbiorowej i indywidualnej uczestników, pogadancekontrolowanej.
Tematem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia psychicznego  i fizycznego człowieka jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków. Niezwykle ważne jest także przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o nie spożywaniu alkoholu i nie zażywaniu narkotyków. Podczas zajęć młodzież została także wyposażona w informacje, gdzie osoba uzależniona od alkoholu i narkotyków może szukać pomocy. Podkreślona zostałatakże waga rodziny, jako najlepszego oparcia w walce z nałogiem.

-  Zajęcia profilaktyczne z zakresu zjawiska przemocy w środowisku dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone były przez pedagogów pracujących w pracy zawodowej z młodzieżą doświadczającą przemocy Panią Magdalenę Mój – Kondratowicz i Panią Elżbietę Słuchocką.

Zajęcia oparte były na następujących działaniach: krótkim wprowadzeniu w tematykę, spontanicznych i opartych na wypowiedziach uczniów, warsztatach kształcących umiejętności, planowych działaniach  w środowisku rówieśniczym, aktywizującym określone emocje, postawy, wartości, nagradzania za zachowania zgodne z prospołecznymi, altruistycznymi wzorcami, wyznaczaniu konkretnych zachowań, które mają być eliminowane lub wprowadzane do repertuaru uczniowskiego.
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi chwytami samoobrony w sytuacjach zagrożenia.
Zajęcia ukierunkowane były również na zwrócenie szczególnej uwagi na problem przemocy stosowanej za pośrednictwem internetu oraz innych zagrożeń wynikających z korzystania z tego medium. Dostarczyły podstawowej wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur w przypadku łamania zasad. Ukazały asertywne metody rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, domowej.
W wyjeździe udział wzięło 29 uczestników z terenu Gminy Przerośl w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat (wyjazd był dobrowolny, bezpłatny, dzieci i młodzież zgłaszali się samodzielnie).

Materiały dydaktyczne kampanii zostały przekazane Szkole Podstawowej w Pawłówce           ( koordynator Pani Krystyna Sztejter), Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Przerośli                 ( koordynator Pani Iwona Galińska), bibliotekom gminnym w Przerośli i Pawłówce, Ośrodkowi Zdrowia oraz sprzedawcom alkoholi.
Finał kampanii
We wtorek 25 września 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie o godzinie 11 odbyło się podsumowanie XII edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Najlepsi uczniowie otrzymali cenne nagrody: stypendia, laptopy, sprzęt multimedialny, ipody a najaktywniejsi koordynatorzy kampanii otrzymali pamiątkowe statuetki a reprezentowane przez nich samorządy medale. W tym roku „twarzą” kampanii, był młody podróżnik Janek Mela, który wraz z Markiem Kamińskim w 2004 roku zdobył obydwa bieguny. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych samorządów znalazła się Gmina Przerośl. Gminę na uroczystości reprezentował Pan Rafał Lejmel, który otrzymał honorowe członkowstwo w kapitule kampanii 2012/2013. Gmina Przerośl za innowacyjne podejście do działań profilaktycznych zajęła I miejsce                       w województwie podlaskim i w roku 2013 koordynuje pracami kampanii w/w województwie.
Dwie uczennice ( kl. VI Szkoła Podstawowa w ZSO w Przerośli, Szkoła Podstawowa             w Pawłówce) znalazły się wśród laureatów w konkursie TO JA i otrzymały nagrody.

W imprezie wzięło udział blisko 300 osób: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Turystyki i Sportu, Komendy Głównej Policji, dzieci nagrodzone w kampanijnych konkursach, rodzice, nauczyciele, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci z całej Polski.
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 miała na celu przyczynienie się do zwiększenia zaradności dzieci i młodzieży, pobudzenia aktywności, która umożliwia świadomy wybór i decyzję. Kampanijne zadania mobilizowały uczniów do samodzielnego myślenia, uruchomienia twórczych pokładów umysłu, wskazując możliwości planowania swojej codzienności tak, by nie dać się wciągnąć w zachowania ryzykowne, bo ciekawe zajęcia i sukcesy w ich realizacji pozwoliły młodym ludziom uwierzyć w siebie i rozwinęły poczucie sprawczości, pokazały, że każdy jest kowalem swojego losu.
Dnia 9 listopada 2012 roku zorganizowano wyjazd do Aquaparku w Suwałkach                                                        (część rekreacyjna, pływalnia) Program zostanie zrealizowany w ramach XII ogólnopolskiej kampanii   ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ w roku 2012 oraz resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”.                          W   programie udział wzięło 30 dzieci z terenu gminy.
Cele wyjścia do Aquaparku:
zagospodarowanie wolnego czasu poprzez zajęcia ruchowe,
wychowanie przez sport,
krzewienie humanistycznych idei sportu z jego naczelnymi wartościami
upowszechnianie kultury fizycznej,
odnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży
nauka pływania
nauka zachowania w miejscach publicznych
Pogram powstał przy bezpośredniej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.
       PORADNIA ODWYKOWA
W Roku 2012 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli finansowała część działań ponadpodstawowego programu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach  - maratony terapeutyczne.
Na podstawie  złożonych wniosków sfinansowano w całości dwum osobom zwrot kosztów poniesionych na dojazdy na terapię uzależnień.
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
W ramach współpracy Komisji ze Szkołami finansowano:
1. zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w ZSO                   w Przerośli biorących udział w Gminnym Turnieju Literackim organizowanym dnia 13 czerwca 2012 roku, zawierającego treści z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas O- III oraz IV i VI Szkoły Podstawowej ZSO w Przerośli biorących udział w akcji promującej zdrowy styl życia pod hasłem „ Żyj zdrowo” w dniach 13.03 – 17.04. 2012 roku oraz  konkursie plastycznym. Konkursy zawierały w swoich założeniach treści profilaktyki uzależnień.
3. Zakup nagród rzeczowych uczniom biorącym udział w VII Edycji Międzyklasowego Przeglądu Piosenki pt. „ Wakacyjna Piosenka” zawierającego treści dotyczące profilaktyki uzależnień.

NARKOMANIA
Zakupiono w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu przeciwdziałania alkoholizmowi materiały na płytach CD pt. Nie zamykaj oczu – Palenie; Piłem i brałem, Anoreksja; Wpadka; W objęciach sekty; Mobbing. Materiały zostały wykorzystanie w zajęciach prowadzonych z młodzieżą w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi                    i przemocą. Koszt ogólny materiałów – 449,96 zł.
ZESPÓŁ INTERDYSCYLINARNY
Członkowie GKRPA w Przerośli uczestniczyli w roku 2012 w czterech posiedzeniach zespołu odnośnie pracy nad rodzinami w których występuje przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinie i jednym posiedzeniu Grupy Roboczej powołanej przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego odnośnie pracy z konkretnym przypadkiem wystąp


WSPÓŁPRACA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przerośli, Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na terenie Gminy, Szkołą Podstawową w Pawłówce, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Domem Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka                  w Pawłówce, Fundacjami, wolontariuszami, harcerzami, GOSiT w Przerośli
Dziękuję za wkład i zaangażowanie w pracę wszystkim członkom Komisji, radnym, sołtysom i wszystkim osobom wspierającym pracę Komisji.Sporządził:  
Przewodniczący GKRPA w Przerośli

Lejmel Rafałdata wytworzenia2013-02-13
data udostępnienia2013-02-13
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin377
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@