Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


12.02.2013 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E

 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2012 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.

Realizuje zadania własne Gminy, własne o charakterze obowiązkowym i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.

Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz. U 175, poz. 1362 z późn. zmianami) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej w 2012 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W roku 2012 na pomoc społeczną w Dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano następujące kwoty:

 

 

Ogółem w 2012 roku wydano 239 (dział pomocy społecznej) decyzji przyznających pomoc, w tym wydano 2 decyzje odmowne - przekroczone kryterium dochodowe.

 

Ogółem na świadczenia w 2012 roku wydatkowano 1 724 606,92 zł

Dział Pomocy Społecznej

 

Lp.

Świadczenie

Wydatkowano

1.

Zasiłki stałe

76999,34 zł

2.

Zasiłki okresowe

122 433,72 zł

3.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

15 000,00 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

( środki własne + dotacja)

33 413,00 zł

5.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 929,96 zł

7.

Dożywanie ( dotacja + środki własne)

34 300,00 zł

9.

Domy Pomocy Społecznej

( środki własne + opłata rodziny)

49 356,77 zł

10.

Schronienie

0,00 zł

12.

Sprawy sądowe wynikłe z powództwa GOPS

250,00 zł

 

 

Dział Świadczeń rodzinnych i obsługi Funduszu Alimentacyjnego

 

 

Lp.

Świadczenie

Wydatkowano

1.

Fundusz Alimentacyjny

75 390,00 zł

2.

Świadczenia opiekuńcze

513 817,37 zł

3.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

5 943,62 zł

4.

Zasiłki rodzinne

820 062,10 zł

5.

Dotacja Państwa na obsługę

43 931,46 zł

6.

Rządowy program (świadczenia opiekuńcze)

6 600,00 zł

 

 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r /jed. Tekst Dz.U.Nr 115 poz.728 jed.tekst zm/ pomoc społeczna polega w szczególności na:

 

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

 2. pracy socjalnej,

 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

 6. rozwoju nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym

ustawą.

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 2. sporządzanie zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej oceny w zakresie pomocy społecznej,

 3. udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 4. przyznawanie zasiłków okresowych,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,

 8. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osobę która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką ojcem, lub rodzeństwem.

 10. praca socjalna,

 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

 13. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

 14. tworzenie gminnego systemu wsparcia nad dzieckiem i rodziną,

 15. dożywianie dzieci,

 16. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

 17. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej,

 19. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Do zadań własnych gminy należy:

 

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym, oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ,w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należy:

 

 1. organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

 

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne i niepieniężne.

Najczęściej osoby zwracające się o pomoc do GOPS zwracają się o pomoc w formie zasiłku okresowego, celowego, specjalnego celowego, zasiłku stałego.

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się na złożony wniosek do GOPS wraz z wymaganą dokumentacją. Następnie jest przeprowadzany wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego z którego wynika forma i zakres pomocy jaką można przyznać

w procesie decyzyjnym.

 

Świadczenia należące do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

 

Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje tak osobie samotnie gospodarującej jak i rodzinie jeżeli ich dochody są niższe od kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej w roku 2012 do 1 października 2012 roku wynosiło 477 zł, od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – 542 zł .

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w roku 2012 do 1 października 2012 roku wynosiło 351 zł, od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – 456 zł .

( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku Dz. U. z 2012 poz. 823)

 

W roku 2012 minimalna wysokość zasiłku okresowego wyniosła:

 

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Osoba samotna bez dochodu - kwota zasiłku wynosiła w 2012 r – do 1 października 2012 roku - 238,50 zł, od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – 271 zł.

 1. W przypadku rodziny 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego w roku 2012 - 30,86 zł natomiast maksymalna wysokość zasiłku wyniosła 1 256,56 zł.

 

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20,00 zł m-nie.

 

W roku 2012 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli w formie zasiłków okresowych skorzystały 283 osoby w rodzinach.

Łącznie wypłacono 122 434 świadczeń na kwotę 122 433,72 zł.

Zasiłki były przyznane z powodu:

 

Lp.

Powód przyznania świadczenia

Liczba osób w rodzinach

1.

bezrobocie

102

2.

ubóstwo

148

3.

wielodzietność

50

4.

Długotrwała choroba

43

5.

niepełnosprawność

1

6.

Inne przyczyny

1

 

Wysokość zasiłku okresowego wyliczana jest %, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma wpływu na wysokość tego świadczenia. Okres na jaki jest przyznany zasiłek okresowy uzależniony jest od uznania administracyjnego, a ustala go Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy dokonanej na podstawie analizy pracownika socjalnego.

Zasiłek powinien być przyznany na taki okres żeby spełniał jego cele, żeby chociaż w części zaspakajał potrzeby rodziny.

 

ZASIŁEK CELOWY

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski ekologicznej ( w takiej sytuacji zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi).

 

Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 58 osób w rodzinach na kwotę 6 930,68 zł.

 

Były to zasiłki przyznane na:

 

Rodzaj Świadczenia

Liczba osób ubiegających się

w imieniu rodziny

Zakup opału

12

Leki i leczenie

4

Odzież i obuwie

1

Książki i przybory szkolne

1

Żywność

1

Potrzeby bieżące rodziny ( rachunki)

2

Zdarzenie losowe

1

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

 

Z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych skorzystało 64 osób w rodzinach na kwotę 8 069,00 zł.

 

Były to zasiłki przyznane na:

 

Rodzaj Świadczenia

Liczba osób ubiegających się

w imieniu rodziny

Zakup opału

9

Leki i leczenie

13

Odzież i obuwie

2

Żywność

6

Potrzeby bieżące rodziny ( rachunki)

4

 

DOŻYWIANIE

 

Wieloletni Rządowy Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania

 

 

Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 144 osoby.

Dzieci były dożywiane w dwóch szkołach leżących na terenie Gminy Przerośl – Szkoła Podstawowa w Pawłówce oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli; na podstawie próśb Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach dożywialiśmy dzieci uczęszczające do ZSO w Przerośli zamieszkujące reprezentowany przez Nich teren.

 

Ogólny koszt dożywiania 34 300 zł.

W tym środki własne gminy – 10 000,00 zł, dotacja – 24300,00 zł.

 

Realizacja powyższego zadania polegała na przygotowaniu, dowiezieniu oraz wydaniu gorącego posiłku (zupa + chleb) w jednorazowych naczyniach dla wyszczególnionych uczniów. Ilość dożywianych osób określały harmonogramy stanowiące załączniki do umowy. Posiłek wydawany był w udostępnionych przez dyrektorów szkół pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Po zakończeniu wydawania posiłków wszelkie pozostałe odpady i nieczystości były sprzątnięte a w pomieszczeniach był pozostawiony porządek. Dostarczane posiłki odpowiadały aktualnym wymaganiom zalecanym przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności co do struktury rzeczowej, kaloryczności, jakości, urozmaicenia, spełniały w tym zakresie normy żywieniowe. Nie mogła wystąpić powtarzalność w ciągu tygodnia tego samego rodzaju zup.

 

 

Dzieci ze szkoły podstawowej w Pawłówce 24 uczniów i 96 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w 2012 roku dożywiane były przez cały rok przez firmę:

 

 • W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku – Kompleks Turystyczny „U Jawora” s.c Anna Jaworowska, Gawrych Ruda 40, 16-402 Suwałki – średni koszt posiłku 2,80 zł

 • W okresie od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – Restauracja „POD JELONKIEM” ul. Sportowa 7, 16-404 Jeleniewo – średni koszt posiłku 2,64 zł

 

Na podstawie prośby Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłówce przedstawionej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w październiku 2012 roku Ośrodek objął zgodnie z artykułem 6 a ( ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) od stycznia do marca 2012 roku objął 5 uczniów natomiast od października do grudnia 2012 roku 3 uczniów z zaznaczeniem, że ilość uczniów w ramach art. 6a wymienionego programu nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby uczniów dożywianych w ramach wieloletniego rządowego programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania w Gminie.

 

Współpraca z w/w firmami układała się pomyślnie problemów nie było; restauracje zobligowane były do prowadzenia kart ilościowych wydanych posiłków, które ulegały kontroli przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

W GOPS w Przerośli w 2012 roku usługi opiekuńcze wykonywane były przez osoby bezrobotne z programu „Organizowanie prac społecznie-użytecznych” w miejscu zamieszkania bezrobotnego, roboty publiczne ( od października do grudnia 2012 roku)

Zatrudnionych było 10 osób, które wykonywały prace u 28 osób na terenie gminy Przerośl.

Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 

Za świadczone usługi opiekuńcze w 2012 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 12 955,52 zł

 

Lp.

Rok

Wpływ kwoty

1.

2011

11 558,40 zł

2.

2012

12 955,52 zł

 

 

Liczba osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych w dalszym ciągu rośnie.

 

Rok

Liczba osób

2008

6

2009

9

2010

16

2011

20

2012

28

 

 

Odpłatność za jedną godzinę pracy opiekunki domowej waha się w przedziale od 0,00 zł do 8,00 zł i jest całkowicie uzależniona od dochodu danej osoby i uchwały Rady Gminy Przerośl.

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli oferuje pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Do tego zadania zatrudnia wykwalifikowanego pracownika, który swoim doświadczeniem i zaangażowaniem świadczy pomoc w środowisku. W 2012 roku tego typu pomocą objęliśmy trzy osoby z terenu Gminy, które posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarza psychiatry uprawniające do ubiegania się o tą formę pomocy.

Otrzymaliśmy dotację od państwa w wysokości 21000,00 zł na realizację w/w pomocy mieszkańcom gminy.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odnośnie specjalistycznych usług opiekuńczych i w 2012 roku mieściła się w przedziale od 0,81 zł do 3,65 zł za jedną godzinę pracy opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w całości przekazywana jest na koniec danego miesiąca na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskaliśmy i przekazaliśmy kwotę 4 279,87 zł.

 

 

PRACA SOCJALNA

 

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono dla 479 osób w 118 rodzinach.

 Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest praca socjalna. Praca socjalna, świadczona na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli oraz społeczności lokalnych. Krąg odbiorców jest bardzo szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie oczekiwanie.

 

UMIESZCZANIE W DOMACH POMOCY SPOLECZNEJ

 

W 2012roku w Domu Pomocy Społecznej „ Kalina „ w Suwałkach przebywały trzy osoby.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

 

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi

 • gmina ,z której osoba została skierowana do DPS

Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność to ani rodzina ,ani gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Gmina z której osoba została skierowana do DPS ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby tzn. mieszkańca domu i rodzinę.

 

W roku 2012 roku na Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach przekazano łączną kwotę 49 356,77 zł.

Rok

Kwota przekazana

2011

35 022,95 zł

2012

49 356,77 zł

 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Miasta Suwałk miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach w roku 2012 roku

wynosił :

 • od stycznia do lutego 2012 roku 2 465,20 zł.

 • od marca do grudnia 2012 roku 2 498,40 zł.

 

W roku 2012 z zawartych umów z członkami rodziny osób przebywających w domu pomocy społecznej zobowiązanymi ustawowo do alimentacji otrzymaliśmy kwotę 2 225,96 zł.

 

 

ZASIŁEK STAŁY

 

Zasiłek stały przysługuje :

 

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód ,jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Rok

Wypłacona kwota zasiłku stałego

2011

76 464,48 zł

2012

76 999,34 zł

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa od 444,00 zł miesięcznie; od dnia 1 października 2012 roku w związku ze zmianą kryteriów kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 529,00 zł.

 

W roku 2012 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli w postaci zasiłku stałego skorzystało 17 osób, liczba świadczeń 193 na kwotę 76 999,34 zł.

Od przyznanych świadczeń w postaci zasiłku stałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2012 roku opłaciliśmy składki zdrowotne na kwotę 6 929,96 zł.

 

WNIOSKI DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli skierował oraz pomógł w uzupełnieniu i ukierunkował do możliwości złożenia stosownego wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach 9 osobom w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

 

Rok

Liczba osób

2011

42

2012

9

 

Pomogliśmy napisać trzem dwóm odwołania od decyzji Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach do Orzecznika w Białymstoku.

 

ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Od 01.05.2004r. GOPS realizuje zadania zgodnie z ustawą o Świadczeniach Rodzinnych/jednolity tekst Dz.U.Nr.139,poz.992/ ze zmianami.

 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wypłacają następujące świadczenia:

 

1.Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 • urodzenia dziecka

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • samotnego wychowywania dziecka

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • rozpoczęcia roku szkolnego,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

2.Zasiłki pielęgnacyjne i Świadczenia pielęgnacyjne

 

Ad.1

 

Razem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę, zasiłki pielęgnacyjne ,świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wykorzystano w 2012 roku 1 393 755,00 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń.

-wypłacono - 9 097 świadczeń –zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę – 795 062,00 zł

w tym:

-zasiłki rodzinne – 5 690 świadczeń na kwotę 512 342,00 zł

dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu;

- urodzenia dziecka - 15 świadczenia na kwotę 15 000,00 zł

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26 świadczeń na

kwotę 10 080,00 zł

-samotnego wychowywania dziecka - 108 świadczenia na kwotę 18 520,00 zł

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 299 świadczeń na kwotę 23 320,00 zł

-rozpoczęcia roku szkolnego - 381 świadczeń na kwotę 38 100,00 zł

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 1074 świadczeń na kwotę 57 380,00 zł

-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1504 świadczeń na kwotę 120 320,00 zł

 

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 25 osób na kwotę 25 000,00 zł.

 

Ad.2

 

Wydatki na zasiłki pielęgnacyjne 1085 świadczeń na kwotę 166 005,00 zł

Wydatki na świadczenia pielęgnacyjne 644 świadczeń na kwotę 332 298,00 zł

Razem wypłacono świadczeń opiekuńczych - 1729 na kwotę 498 303,00 zł.

 

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

 

- w roku 2012 wypłacono 66 świadczeń na kwotę 6 600,00 zł.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 110 świadczeń na kwotę 15 515,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 128 świadczeń na kwotę 5 944,00 zł

 

Wydano jedną decyzję odmowną ze względu na brak uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Łącznie na zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze wydatkowano 1 318 365,00zł.

 

W 2012 roku wydano 5 decyzji odmownych - przekroczone kryterium dochodowe na osobę.

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych wobec nich od alimentacji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

W 2012 roku wydano 13 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 75 390,00 zł ( co stanowi 254 świadczeń).

 

 

Rok

Decyzje przyznające

2010

9

2011

17

2012

13

 

Ponadto wydano jedną decyzję odmowną - przekroczone kryterium dochodowego.

 

 

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

 

Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( ZI), któremu obsługę administracyjno - techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli. Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Rafał Lejmel, zastępcą przewodniczącego jest pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julia Eliza Tertel, sekretarzem Zespołu jest pielęgniarka środowiskowa Pani Danuta Renkiewicz.

W roku 2012 zespół prowadził w ramach 10 spraw w których wystąpiło podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. W tym prowadzono 8 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty. Zespół w ramach swoich kompetencji złożył 5 wniosków z prośbą o wgląd sądu w sytuację rodziny i ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora. W dwóch przypadkach Grupa Robocza powołana przez Przewodniczącego Zespołu złożyła zawiadomienie na Policję o popełnieniu przestępstwa. Skierowano jeden wniosek do Gminnej Komisji ds.. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli o wszczęcie postępowania w ramach leczenia odwykowego.

Łącznie w roku 2012 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 9 posiedzeń Grupy Roboczej działającej na konkretnym przypadku rodziny.

 

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli gościł prawników z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku celem weryfikacji pod względem formalnym prowadzonych Niebieskich Kart. Wniosek – prowadzone Niebieskie Karty są zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

 

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W SUWAŁKACH

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach, Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli korzysta sieci oprogramowania SEPI

umożliwiającej adekwatną pomoc mieszkańcom Gminy; osoby zainteresowane

wydaniem zaświadczenia o zarejestrowaniu się w bazie Powiatowego Urzędu

Pracy w Suwałkach, o otrzymywanych świadczeniach z urzędu, opłacanych

składkach nie muszą już czekać w długich kolejkach w urzędzie pracy, ponosić

dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do urzędu pracy, mogą

otrzymać takie zaświadczenie po okazaniu dowodu osobistego w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli. W ramach porozumienia pomiędzy

Ośrodkiem a Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach cały koszt związany z

oprogramowaniem oraz aktualizacją podpisu elektronicznego ponosi

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

W roku 2012 prace społecznie użyteczne w Ośrodku wykonywało 10 osób

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

KORESPONDENCJA

 

W roku 2012 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli wpłynęło 1454 podań i wniosków.

 

Rok 2011

1130

Rok 2012

1454

 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ Z HOLANDII

 

Dzięki efektywnej współpracy z holenderską fundacją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli otrzymał 6 transportów zawierających pomoc materialną mieszkańcom Gminy. Pomoc została rozdysponowania pomiędzy najbardziej potrzebujących mieszkańców zawierała między innymi – meble, sprzęt AGD i RTV, odzież, obuwie, leki, zabawki, pościel, ciepłe koce, przybory szkolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli otrzymał od Holenderskiej fundacji Mosty Przyjaźni cztery balkoniki ( urządzenia wspomagające chodzenie osobom starszym, niepełnosprawnym).Balkokiki były wypożyczane  nieodpłatnie osobom tego potrzebującym w ramach pomocy rzeczowej udzielanej przez Ośrodek. Przekazaliśmy również osobom tego potrzebującym otrzymane od Fundacji pielucho majtki.

POWÓDZTWO SĄDOWE

 

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do sądu dwa wnioski na mocy powództwa sądowego:

 • pierwszy wniosek dotyczył sprawy umieszczenia w Szpitalu Psychiatrycznym bez zgody zainteresowanego – sąd po rozpoznaniu sprawy uznał wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za zasadny

 • Drugi wniosek dotyczył sprawy o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody zainteresowanego – sąd po rozpoznaniu sprawy uznał wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za zasadny

 

INTERWENCJE

 

W roku 2012 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli uczestniczyli w 5 interwencjach:

 • jedna z udziałem Policji

 • jedna z udziałem ratowników medycznych

 • jedna z udziałem Lekarza Psychiatry

 • dwie z udziałem pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

 

ASYSTENTURA RODZINNA

 

Dnia 6 czerwca 2012 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej roztrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 " Asystent rodziny" ( wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstawa Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie roztrzygnięcia konkursu dotacje otrzymało 10 gmin województwa podlaskiego w tym Gmina Przerośl. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli jako jednostka odpowiedzialna za realizację projektu  oraz system wspierania rodziny i pieczę zastępczą zatrudnił od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Asystenta rodziny. Projekt przewidywał 70% dotacji na realizację zadania. W sierpniu 2012 roku Urząd Gminy złożył ponownie wniosek konkursowy w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – Asystent rodziny – druga edycja. Program przewidywał otrzymanie 100% dotacji na realizację zadania. Dnia 31 sierpnia 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło oferty konkursowe czego efektem było otrzymanie przez Gminę Przerośl 100% dotacji na realizację zadania pt. Asystentura Rodzinna w Gminie Przerośl. Otrzymaliśmy 10 000,00 zł dotacji i objęliśmy pomocą asystenta rodziny 6 rodzin, w których występuje duże prawdopodobieństwo umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej.

 

Kim jest Asystent rodziny?

 

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

Mediacje Sądowe - profesjonalne poradnictwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli wychodząc naprzeciw współczesnym oczekiwaniom społeczeństwa uruchomił w swojej działalności możliwość skorzystania dla mieszkańców z bezpłatnego poradnictwa w zakresie mediacji sądowych odbywających się w określonych z podopiecznymi sesjach.  

Mediacje sądowe to przede wszystkim profesjonalna pomoc rodzinie w sytuacji konfliktowej i kryzysowej, która wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu technik pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, w szczególności umiejętności prowadzenia procesu mediacji rodzinnych.  

Mediacje rodzinne są stosunkowo nowym kierunkiem rozwiązywania konfliktów, rozwijającym się dynamicznie w ostatnich latach w Polsce. Główna idea mediacji w obszarze konfliktów rodzinnych mówi o możliwości pokojowego rozwiązywania tych konfliktów, bez przemocy, z poszanowaniem godności i dbałością o ochronę potrzeb stron uwikłanych w konflikty, kładąc nacisk na możliwości utrzymania porozumienia a nawet współpracy stron w przyszłości.  Kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli stanowią również stali mediatorzy zarejestrowani na listach mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Suwałkach, którzy posiadają niezbędną wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu mediacji. 

Z w/w poradnictwa skorzystały w roku 2012 dwie rodziny. W jednej sytuacji odmówiono zastosowania mediacji rodzinnych z powodu wystąpienia podejrzenia stosowania przemocy domowej co skutkowało wystąpieniem braku równowagi sił pomiędzy osobami.

 

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI I PRZEMOCĄ

 

Punkt Konsultacyjny istnieje od września 2012 roku. Konsultacje specjalistyczne prowadzone są nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce ( socjoterapeuta, pedagog) oraz przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli i wolontariuszy. Łącznie udzielono 8 porad specjalistycznych. Z pomocy punktu konsultacyjnego skorzystało 12 osób.

 

Zakres udzielonej pomocy:

 

 • dydaktyczna

 • socjoterapeutyczna

 • pomoc społeczna

 • poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo – wychowawczych

 • mediacyjna

 

 

PODSTAWOWE KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE – SZKOLENIE W ZASTOSWANIU PODSTAWOWYCH METOD INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli przy bezpośredniej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli, Stowarzyszeniem Przyjaciół Wydziału Prawa w Białymstoku, Samodzelnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Dereszcza w Choroszczy, Fundacją Prawo i Partnerstwo umożliwił zorganizowanie na terenie Gminy Przerośl w ramach w/w projektu szkolenie pt: "Podstawowe kompetencje psychologiczne - szklenie w zastosowaniu podstawowych metod interwencji kryzysowej”.

  W szkoleniu dział wzięło 12 pedagogów z Gminy Przerośl. Program szkolenia obejmował: 

1.Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej - 8 godz. 

2. Prawa człowieka, prawa podstawowe- między potrzebą a limitem interwencji - 8 godz. 

3. Profilaktyka zachowań suicydalnych - 8 godz. 

4. Zaburzenia - anoreksja, bulimia, depresja - 8 godz. 

5. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby - 8 godz. 

6. Narkomania, alkoholizm i inne uzależnienia - 8 godz. 

7. Przemoc wobec osób starszych - 8godz. 

8. Mediatyzacja współczesnego społeczeństwa. Świat mediów jako przyczyna wielu kryzysów życiowych -     8 godz. 

9. Skuteczna komunikacja interpersonalna - 8 godz. 

10. Resocjalizacja jako profilaktyka kryzysu - 8 godz. 

11. Diagnoza psychopedagogiczna rodziny- 16 godz.

Projekt był skierowany do  psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników gminnych ośrodków pomocy, policjantów i innych osób ze  średnim lub wyższym (magisterskim) wykształceniem w zakresie nauk humanistycznych, zainteresowanych nabyciem kompetencji w dziedzinie pomocy psychologicznej lub psychoterapii.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali dokument potwierdzający jego odbycie.                      

PRZYZNANE DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ROKU 2012

 

Lp.

Świadczenie, usługa

Przyznana dotacja

1.

Zasiłek stały

78 447,00 zł

2.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłek stały)

7 523,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne ( świadczenie pielęgnacyjne)

6 055,00 zł

4.

Zasiłek okresowy

123 000,00 zł

5.

Dożywanie

24 300,00 zł

6.

Zasiłki Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

1 459 430,00 zł

7.

Pomoc Finansowa Państwa dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze

6 600,00 zł

8.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

21 000,00 zł

9.

Obsługa Ośrodka Pomocy Społecznej

61 470,00 zł

10

Asystentura Rodzinna w Gminie Przerośl

10 000,00 zł

 

 

WSPÓŁPRACA

 

Oprócz wymienionych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z ościennymi ośrodkami pomocy społecznej, ze szkołami na terenie Gminy, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Filipowie, policją, sądem, sołtysami, radnymi, lekarzem rodzinnym, ZUS, KRUS, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, wolontariuszami, Domem Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli wraz z pracownikami dziękują Panu Wójtowi Sławomirowi Renkiewicz, Radnym, Sołtysom, mieszkańcom Gminy, którzy wspierali działania Ośrodka w terenie, Policji, Pani Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli Panu Sławomirowi Małachowskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pawłówce Panu Tomaszowi Szymańskiemu, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki Panu Jarosławowi Rynkiewicz, Pani Marioli Szczołek, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Panu Stanisławowi Dziemian za dotychczasową współpracę i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów podopiecznych z terenu Gminy.

 

STRONA INTERNETOWA OŚRODKA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w roku 2012 uruchomił pod adresem www.gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w.manifo.com stronę internetową Ośrodka, na której znajdują się informacje o wszystkich możliwych do uzyskania formach wsparcia.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 

(Podstawa prawna art. 110 ust. 9, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm)

W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych.

            Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy lecz zależne od możliwości finansowych Ośrodka. To także praca socjalna oraz działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.

            Na podstawie rozpoznania potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli opracował prognozę potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań na rok 2012, które zostały przedstawione w projekcie budżetu.

Wnioski płynące z przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej wskazują na konieczność zwiększenia zatrudnienia w ośrodku o następujące etaty:

 • pracownik socjalny – art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 • główna księgowa - art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240 ze zm.).

 • asystent rodziny

         Dynamicznie niemalże pojawiające się problemy opiekuńczo – wychowawcze, przemoc, dysfunkcje w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny wskazują na konieczność zatrudnienia asystenta rodziny.

         Istotne jest rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa niezbędnego
do przezwyciężania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

         Innymi problemami z jakimi muszą radzić sobie pracownicy socjalni to: nadmierna biurokracja działań, częste zmiany przepisów, roszczeniowa postawa klientów i niezadowolenie ze zbyt niskich świadczeń.


Sprawozdanie sporządził:

Kierownik GOPS w Przerośli

Rafał Lejmel

 data wytworzenia2013-02-13
data udostępnienia2013-02-13
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin580
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@