Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


WÓJT GMINY PRZEROŚL OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor do spraw księgowości podatkowej, płac i rozliczeń.

Zarządzenie Nr 5/2022
Kierownika Urzędu

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przerośl

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przerośl oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Przerośl 40/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze –podinspektora do spraw księgowości podatkowej, płac i rozliczeń.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W celu przeprowadzenia naboru powołuje się Komisję przeprowadzającą nabór w składzie:

1) Maria Bogdan -  przewodniczący komisji,

2) Iwona Tertel   - sekretarz komisji,

3) Grażyna Franko - członek komisji,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy


Marcin Brzozowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2022
Kierownika Urzędu
z dnia 15 czerwca 2022 r.

WÓJT GMINY PRZEROŚL
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

I.  Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przerośl, ul Rynek 2, 16-427 Przerośl.

II.  Stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw księgowości podatkowej, płac i rozliczeń.

III.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska,

- posiadanie wykształcenia wyższego I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności finanse i rachunkowość, ekonomiczne.

- udokumentowany co najmniej 3 letni  staż pracy.

IV.  Wymagania dodatkowe:

– znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

- znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość ustawy o podatku rolnym,

- znajomość ustawy o podatku leśnym,

- znajomość ustawy o podatku od nieruchomości,

- znajomość ustawy o podatku od środków transportowych,

- znajomość ustawy egzekucji podatkowej,

- znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów księgowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność.

V.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej, płac i rozliczeń:

Do zadań należy:

1) sporządzanie list płac urzędu, GOPS, GOKSiT i GBP – prowadzenie kart podatkowych i kartotek wynagrodzeń pracowników,

2) sporządzanie list wynagrodzeń w zakresie umów zleceń, umów o dzieło oraz list wypłat innych należności,

3) rozliczanie podatków osób fizycznych,

4) prowadzenie kart zasiłkowych /chorobowych, opiekuńczych,

5) prowadzenie ewidencji  ZUS,

6) sporządzanie miesięcznych rozliczeń składki ZUS,

7) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

8) prowadzenie obsługi księgowej podatników,

9) egzekucja należności pieniężnych, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę oraz windykacja należności,

10) kontrola i pobór należności z tytułu zobowiązań pieniężnych od rolników oraz podatków i opłat lokalnych,

11) prowadzenie rachunkowości zobowiązania pieniężnego od rolników, podatków i opłat lokalnych,

12) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

13) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania urzędu, GOKSiT, GOPS, GBP,

14) wydawanie i prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatników,

15) obsługa dodatkowego ubezpieczenia pracowników urzędu, GOKSiT, GOPS, GBP,

16) obsługa pracowniczych planów kapitałowych pracowników urzędu, GOKSiT, GOPS, GBP,

17) inne powierzone zadania spośród przypisanych do wykonania gminie.

VI.  Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze,

- klauzula informacyjna – zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).”

VII.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- umowa na czas określony,

- czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

- bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy,

- praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,

- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienie Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art.24h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 550)

- wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania    pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)  oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przerośl.

- planowany termin zatrudnienia – z chwilą przejścia obecnego pracownika na świadczenie emerytalne.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Przerośli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IX. Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w Urzędzie Gminy Przerośl (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw księgowości podatkowej, płac i rozliczeń ” w terminie do 27 czerwca 2022 roku do godz. 1100.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

X. Regulamin naboru i dodatkowe informacje

Z Regulaminem naboru na stanowisko Podinspektora można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, na stronie Gminy Przerośl: http://www.przerosl.eu/ oraz BIP: http://przerosl.biuletyn.net/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 569 10 19.

XI. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

XII. Wybór kandydata.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://przerosl.biuletyn.net/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Przerośl.

 

Załącznik Nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

1. Imię (imiona) i nazwisko .....................................................................................................

2. Imiona rodziców..................................................................................................................

3. Data urodzenia ..................................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................

...............................................................................................................................................

5. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) ..............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ........................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych

................................................................................................................................................................

8. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej  trwania, kursy:…………………………………………………………………………….…………….

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, znajomość języków obcych, Prawo   jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności: .…………………………………………………………………………….......................................................................................................................

10. Stan rodzinny: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ................................... nr ........... wydanym przez ...................................................lub innym dowodem tożsamości…………............................................... .

12. Oświadczam, że:

- nie pozostaje w rejestrze bezrobotnych*

- pozostaję w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Rejonowy Urząd Pracy w ……………………............ od dnia ............................................... z prawem* bez prawa* do zasiłku dla bezrobotnych*

       

.........................................  ....................................................................

(miejscowość i data)           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Załącznik Nr 2

……………………, dnia …………...

..........................................

(imię i nazwisko)

............................................

……………………………...

(adres zamieszkania)

Oświadczenie o niekaralności
Niniejszym oświadczam, że nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 §1 k.k.).

……………………………………………………

(Data i podpis)

 

Załącznik Nr 3

…………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………..

(Imię i nazwisko kandydata/ki)

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY DO PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH

W związku ze złożeniem oferty pracy na stanowisko ......…….....……………………… w Urzędzie Gminy Przerośl:

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, zgodnie z przepisami: ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych.

 

........................................................................

(własnoręczny podpis)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z:  ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procedury rekrutacji –  m.in. takich jak: adres e-mail, numer telefonu.

........................................................................

(własnoręczny podpis)

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

........................................................................

(własnoręczny podpis)

 

Załącznik Nr 4

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl,

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 87 569 10 19 lub mailowo: ug_przerosl@op.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przerośl,

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane  osobowe          nie       będą    przekazywane do        państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji chyba, że przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa. Po tym czasie mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane (po okazaniu dowodu tożsamości) w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji w celu,

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

............................................................

(data i podpis)data wytworzenia2022-06-15
data udostępnienia2022-06-15
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Jodziewicz
ilość odwiedzin163
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@