Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

dyr. Jarosław Rynkiewicz

ul. Rynek 11
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 10 32
fax. (87) 562 72 32

jrynkiewicz@poczta.onet.pl

www.gokprzerosl.pl
NIP 844-223-50-69
REGON 000963282
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli, zwany dalej GOKSiT został utworzony uchwałą Rady Gminy w Przerośli.

2. GOKSiT jest instytucją upowszechniania kultury działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu u prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- innych ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszego Statutu.

§ 2. 1. GOKSiT jest wielofunkcyjną jednostką organizacyjną integrującą pod jednym kierownictwem programowo - organizacyjną działalność w zakresie upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i turystyki.

2. W skład GOKSiT wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli.

§ 3. 1. Siedzibą GOKSiT jest Przerośl, ul. Rynek 11.

2. Terenem działania GOKSiT jest Gmina Przerośl.

 

§ 4.1. GOKSiT powołuje Rada Gminy w Przerośli uchwałą.

2. Rada nadaje GOKSiT statut oraz określa jego strukturę.

§ 5. 1. GOKSiT używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli z adresem siedziby: 16-427 Przerośl, ul. Rynek 11.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli.

§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad GOKSiT sprawuje Wójt Gminy Przerośl.

2. GOKSiT współpracuje z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz kultury, turystyki, sportu i rekreacji.

Rozdział 2 

Przedmiot i zakres działania

§ 7. GOKSiT realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania edukacji i kultury, rozwoju czytelnictwa, turystyki, sportu i rekreacji.

§ 8. 1. Celem nadrzędnym GOKSiT jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji oraz współtworzenie kultury, a także kształtowanie odpowiednich postaw społeczno - moralnych i patriotyczno - narodowych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży.

§ 9. 1. GOKSiT prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie:

1) edukacji i upowszechniania kultury poprzez:

a) działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki (amatorskiej i profesjonalnej);

b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, gromadzenie i opracowanie księgozbioru, prowadzenie działalności oświatowej i upowszechnianie wiedzy;

c) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru;

d) sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną - promocja twórczości kultury z terenu działania;

e) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w zespołach i kołach zainteresowań, tworzenie warunków do rozwoju autentycznych kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i upowszechnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej zrozumienia i świadomego odbioru;

f) organizację kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji dla różnych grup społecznych;

g) inne formy działalności kulturalnej.

2) sportu i rekreacji poprzez:

a) organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego;

b) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania powierzonych gminnych obiektów i urządzeń sportowych;

c) promowanie sportowego stylu życia wśród mieszkańców gminy;

d) współpracę z uczniowskimi klubami sportowymi, szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych.

3) turystyki poprzez:

a) rozpoznawanie, upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy;

b) prowadzenie działań aktywizujących rozwój turystyki;

c) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy;

d) promocję walorów eko i agroturystycznych gminy;

4) rozwoju czytelnictwa poprzez działania Biblioteki w zakresie:

a) prowadzenie wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci, czytelni, biblioteki pedagogicznej oraz innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniając szczególnie potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych;

b) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

c) prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej, popularyzację książek i czytelnictwa;

d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

2. Wymienione zadania GOKSiT realizuje poprzez organizowanie:

a) zespołowego uczestnictwa w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce;

b) wszelkich form edukacji kulturalnej, sportowej i turystycznej;

c) form indywidualnej aktywności twórczej i sportowej;

d) imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych;

e) imprez masowych.

§ 10. GOKSiT może prowadzić odpłatną działalność usługową na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja

§ 11. 1. Całokształtem działalności kieruje i zarządza Dyrektor GOKSiT, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Powołanie Dyrektora może zostać poprzedzone postępowaniem konkursowym przeprowadzonym przez organizatora w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629 z późn. zm.).

4. Na wniosek Dyrektora GOKSiT, Wójt Gminy może powołać lub odwołać Zastępcę Dyrektora GOKSiT.

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przerośl.

5. Dyrektor GOKSiT zatrudnia pracowników działalności podstawowej i obsługi w ramach określonych stanowisk ujętych w regulaminie organizacyjnym.

6. W miarę potrzeb w GOKSiT mogą być zatrudnieni specjaliści różnych dziedzin związanych z działalnością GOKSiT.

§ 12. Pracownicy GOKSiT powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 26, poz. 234 z późn. zm.).

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną GOKSiT oraz zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4 

Zasady gospodarki finansowej

§ 14. GOKSiT zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

§ 15. 1. GOKSiT gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej GOKSiT jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przeznaczonej przez Radę Gminy w Przerośli.

§ 17. Plan finansowy GOKSiT zawiera:

1) plan przychodów i kosztów,

2) plan remontów i konserwacji,

3) plan inwestycji.

§ 18. 1. GOKSiT prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Przychodami GOKSiT są:

1) dotacje z budżetu,

2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) darowizny, spadki, zapisy,

5) kredyty bankowe,

6) odsetki bankowe,

7) wpływy z promocji firm i instytucji na imprezach organizowanych przez GOKSiT

8) inne, dozwolone prawem.

§ 19. Uzyskane środki przeznacza się na działalność statutową.

§ 20. Dyrektor GOKSiT przedstawia Wójtowi Gminy rozliczenie finansowe w terminie:

1) do 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOKSiT za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

2) do 28 lutego następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania działalności GOKSiT

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§ 21. Niniejszy statut może być zmieniany w trybie właściwym dla jego uchwalenia.data wytworzenia2013-01-22
data udostępnienia2013-01-22
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1313
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@