Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / SAMORZĄD GMINNY  / Jednostki organizacyjne  / Gminna Biblioteka Publiczna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminna Biblioteka Publiczna Gminna Biblioteka Publiczna

Dyrektor: TERESA ZYGMUNT

Adres: ul. Rynek 11

16-427 Przerośl

tel. (087) 569-10-12

E-mail: gbp.przerosl4@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek 9:00 — 17:00

 

 

Filia Biblioteczna w Pawłówce

 

Starszy bibliotekarz: MARIA CHOMICZ

Adres: Pawłówka

16-427 Przerośl

Godziny otwarcia: - Poniedziałek, wtorek: od godziny 9:00 - 17:00

- Środa w godzinach: 8:00 - 16:00

- Czwartek, piątek: w godzinach 9:00 - 17:00

 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Przerośl.

 

2. Siedzibą biblioteki jest Osada Przerośl, a obszarem jej działania Gmina Przerośl.

 

§ 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,(Dz.U.Nr 110,poz. 721 z 1997 r. z późn.zm.):

 

3. niniejszego Statutu.

 

§ 3.1. Nadzór nad organizacja i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

 

2.Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:

 

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Suwałkach,

 

2) Książnica Podlaska w Białymstoku.

 

§ 4. 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury,prowadzonego przez organizatora.

 

2.Biblioteka używa pieczęci podłużnej,zawierającej nazwę,w pełnym brzmieniu:Gminna Biblioteka Publiczna.

 

§ 5.Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki,odpowiadającej jej zadaniom.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 7. Do szczególnego zakresu działania biblioteki należy:

 

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywania materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 

2)udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych,

 

3) wytwarzanie materiałów informacyjnych,

 

4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

 

5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§ 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

II.ORGANY BIBLIOTEKI,ORGANIZACJA PRACOWNICY

 

§ 9. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Przerośl.

 

§ 10. 1. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor biblioteki.

 

2. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

 

3. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością biblioteki.

 

§ 11.1 Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.

 

2.Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 12.1.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

 

§ 13.1. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

2. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi także filia biblioteczna w Pawłówce.

 

§ 14.Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, jako organy doradcze, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 15. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Przerośl, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

 

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 18. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

§ 19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

 

§ 20. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

 


REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
IKONK@


1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.
Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie
powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste /wcześniej sformatowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.
W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza

9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

17. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

18. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki....

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem14.05.2004

 

 data wytworzenia2013-01-15
data udostępnienia2013-01-15
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1206
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@