Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Statut


Uchwała nr XVI/103/04
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 października 2004 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się co następuje:
§ .1 Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2 Traci moc uchwała Nr XXI/153/2001 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 sierpnia 2001 roku w spraiwe uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Makucha

Załącznik do Uchwały Nr XVI/103/04
 Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 października 2004 r.
                                                       


STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI


§ .1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, z późn. zm.),
niniejszego statutu,
innych przepisów szczegółowych.
§ .2 Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, która obejmuje w szczególności:
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
pracę socjalną,
prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ .3 Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Przerośl.
§ .4 1.W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie.
.2 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
praca socjalna,
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
dożywianie dzieci,
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
.3 Do zadań własnych gminy należy:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikajacych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
.4 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwiazanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
.5 Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy również prowadzenie spraw dotyczących przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych przewidzianych  ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
.6 Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.
§ .5 W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym również w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ .6 Działalność Ośrodka nadzorują:
w odniesieniu do zadań zleconych gminie – Wojewoda Podlaski,
w odniesieniu do zadań własnych gminy – organy gminy.
§ .7 1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo – rzeczowy.
.2 Obsługę finansowo – kasową Ośrodka zapewnia Wójt.
.3 Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.
.4 Środki na realizację i obsługę zadań własnych zapewnia budżet gminy oraz dofinansowuje budżet państwa.
.5 Działalność Ośrodka może być finansowana z innych źródeł niż określona w ust. 2 i 3 na podstawie przepisów szczególnych.
§ .8 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
.2 Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
.3 Do podstawowych obowiązków Kierownika należy:
organizowanie pracy Ośrodka,
wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika,
składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
w oparciu o potrzeby, o których mowa w punkcie 3, przygotowywanie projektu lokalnego programu pomocy społecznej,
współdziałanie z właściwymi komisjami Rady Gminy.
zwalnianie i zatrudnianie pracowników Ośrodka.
§ .9 Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.
§ .10 Traci moc uchwała nr XXI/153/2001 Rady Dminy Przerośl z dnia 30 VIII 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.
§ .11 Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.data wytworzenia2014-02-19
data udostępnienia2014-02-19
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin688
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@